فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
    تاريخ: 31/ 5/ 1371
شماره: 30907
رياست جمهوري
بسمه تعالي
شوراي محترم نگهبان
عطف به نامه شماره 3533 مورخ 21/ 5/ 1371 در خصوص مغايرت بند (5) ماده (8) اساسنامه شركت حمل و نقل جاده اي يخچال دار جمهوري اسلامي ايران -مصوب جلسه 14/ 4/ 1371 هيات وزيران- متن اصلاحي بند ياد شده، به پيوست جهت اقدام معمول ارسال مي شود.
                            حسن حبيبي
                             معاون اول رئيس جمهور
    
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( آذر ماه 1400 نسخه 1-2-1 )
-