فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        شماره: 889
تاريخ: 1374/6/26
جناب آقاي ميرسليم‌
دبير محترم شوراي عالي انقلاب فرهنگي‌
عطف به نامه‌هاي شماره 1462/م د ش مورخ 74/6/25 و 1356/د ش مورخ 74/5/23اشعار ميدارد:
موضوع به تفسير قانون عادي مربوط مي‌شود و از طريق اصل هفتاد و سوم قانون اساسي قابل اقدام است. در صورت مصلحت از آن طريق اقدام فرمائيد.

قائم مقام دبير شوراي نگهبان‌
احمد عليزاده‌
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( مرداد ماه 1399 نسخه 1-2-1 )
-