فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        شماره : 1149
تاريخ:10/ 8/ 1374

معاون اول محترم رئيس جمهور
عطف به نامه شماره 30699/ 15134 مورخ 6/ 8/ 1374:
اصلاح آيين نامه نحوه اداره صندوق قرض الحسنه حمايت از فرصتهاي شغلي و اسانامه مربوط به آن كه در جلسه مورخ 30/ 7/ 1374 هيئت وزيران به تصويب رسيده است در جلسه مورخ 10/ 8/ 1374 شوراي نگهبان مطرح گرديد و مغاير موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( تير ماه 1401 نسخه 1-2-1 )
-