فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        شماره ابلاغ : 1480/ت582هـ	شماره انتشار : 14024 	
تاريخ ابلاغ: 31/ 01/ 1372	تاريخ روزنامه رسمي : 14/ 02/ 1372	

هيات وزيران در جلسه مورخ 12/12/ 1371 بنا به پيشنهاد شماره 22011/011 مورخ 11/ 12/ 1371 وزارت كشاورزي و تاييد وزراي امور اقتصادي و دارايي ، صنايع سنگين ، صنايع ، نيرو ، بازرگاني و رئيس سازمان برنامه و بودجه و به استناد تبصره هاي ( 2 ) و ( 3 ) ماده واحده قانون تاسيس شركت توسعه نيشكر و صنايع جانبي آن مصوب 1369 ، تصويب نمود : 
اساسنامه زير به عنوان اساسنامه شركت توسعه نيشكر و صنايع جانبي آن ، جايگزين اساسنامه شركت مزبور ، موضوع تصويبنامه شماره 49185/ت 211 هـ مورخ 13/ 6/ 1369 مي شود .

اساسنامه شركت توسعه نيشكر و صنايع جانبي آن »
مصوب 12/ 12/ 1371

فصل اول - كليات

ماده 1 - به منظور اجراي مفاد بند « هـ » تبصره ( 29 ) قانون برنامه اول توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و همچنين قانون تاسيس شركت توسعه نيشكر و صنايع جانبي آن مصوب 1369 مجلس شوراي اسلامي ، شركت توسعه نيشكر و صنايع جانبي آن كه در اين اساسنامه به اختصار شركت ناميده مي شود تشكيل مي گردد و بر اساس مفاد اين اساسنامه و قوانين و مقررات مربوط اداره خواهد شد .

ماده 2 - شركت داراي شخصيت حقوقي و استقلال مالي است و وابسته به وزارت كشاورزي مي باشد .

ماده 3 - مدت شركت محدود به زمان اجراي كامل قانون تاسيس شركت توسعه نيشكر و صنايع جانبي آن مصوب 1369 مجلس شوراي اسلامي خواهد بود .

ماده 4 - مراكز اصلي شركت تهران است . شركت مي تواند در صورت لزوم در ساير نقاط نسبت به ايجاد شعب و نمايندگي اقدام نمايد .

ماده 5 - سرمايه اوليه شركت ده ميليارد(000/000/000/ 10 ) ريال مي باشد كه به ده هزار (000/ 10) سهم يك ميليون ( 000/000/ 1 ) ريالي تقسيم مي شود و تماماً متعلق به دولت است . سرمايه اوليه شركت و افزايشهاي بعدي آن از محل وجوه موضوع بند «هـ» تبصره ( 29 ) قانون برنامه اول توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و ساير منابع تامين مي شود.

ماده 6 - هدف شركت خودكفايي در توليد شكر مورد نياز جامعه و تامين بخشي از ساير نيازهاي غذايي و صنعتي كشور مي باشد . شركت براي نيل به اين هدف اقدامات زير را انجام خواهد داد : 
1 - مطالعات فني ، اقتصادي و اجتماعي در زمينه ايجاد هفت واحد كشت و صنعت نيشكر مجموعاً به مساحت هشتاد و چهار هزار ( 000/ 84 ) هكتار خالص و احداث صنايع تبديلي جهت استحصال شكر ، خمير كاغذ ، كاغذ چاپ و تحرير ، خوراك دام ، نئوپان ( فيبرفشرده ) ، پروتئين دامي و ساير صنايع جانبي لازم . 
2 - عمليات احياء و عمران اراضي از قبيل عمليات تسطيح ، ايجاد شبكه هاي آبياري و زهكشي ، احداث مزارع نيشكر ، ايجاد راهها ، خطوط راه آهن و ساير تاسيسات ارتباطي . 
3 - عمليات كشاورزي و بهره برداري جهت توليد نيشكر و ساير محصولات كشاورزي كه مرتبط با هدف شركت باشد . 
4 - احداث كارخانه هاي توليد شكر ، خمير كاغذ ، كاغذ چاپ و تحرير ، خوراك دام ، نئوپان ( فيبر فشرده ) ، پروتئين دامي و ساير صنايعي كه مرتبط با هدف شركت باشد . 
5 - خريد و بكارگيري و واگذاري اعم از اجاره يا فروش ماشين آلات و وسايل حمل و نقل كشاورزي ، صنعتي و عمراني مورد نياز . 
6 - ايجاد ساختمانهاي كشاورزي ، صنعتي ، اداري و مسكوني مورد نياز و واگذاري آنها . 
7 - خريد و يا اجاره زمين و ساختمان جهت انجام فعاليتهاي شركت . 
8 - فروش و صادرات محصولات توليدي ، طبق قوانين و مقررات مربوط . 
9 - خريد و واردات ماشين آلات ، تجهيزات ، مصالح و مواداوليه مورد نياز . 
10 - مشاركت با توليدكنندگان داخلي در جهت تامين نيازها و هدف شركت . 
11 - دريافت تسهيلات اعتباري از بانكها و ساير موسسات اعتباري . 
12 - انجام ساير عمليات ، كه مرتبط با هدف شركت باشد .

فصل دوم - اركان شركت

ماده 7 - اركان شركت عبارتند از : 
1 - مجمع عمومي 
2 - هيات مديره 
3 - هيات عامل 
4 - بازرس ( حسابرس ) مجمع عمومي

ماده 8 - اعضاي مجمع عمومي عبارتند از : 
1 - وزير كشاورزي ( رئيس مجمع عمومي ) 
2 - وزير امور اقتصادي و دارايي 
3 - وزير صنايع سنگين 
4 - وزير صنايع 
5 - وزير نيرو 
6 - وزير بازرگاني 
7 - رئيس سازمان برنامه و بودجه

ماده 9 - جلسات مجمع عمومي شركت حداقل سالي دو بار با دعوت كتبي رئيس مجمع عمومي به منظور اتخاذ تصميم در مورد صورتهاي مالي ، بودجه و ساير وظايف مجمع عمومي تشكيل مي شود و علاوه بر آن به پيشنهاد هر يك از اعضاي مجمع عمومي يا رئيس هيات مديره و يا بازرس ( حسابرس ) شركت ، حداكثر ظرف ( 15 ) روز با دعوت كتبي رئيس مجمع عمومي تشكيل خواهد شد .

ماده 10 - جلسات مجمع عمومي با حضور رئيس مجمع عمومي و حداقل سه عضو ديگر رسميت مي يابد و تصميمات آن با حداقل چهار راي موافق معتبر است .

ماده 11 - وظايف مجمع عمومي عبارتند از: 
1 - نصب و عزل رئيس و اعضاي هيات مديره و رئيس هيات عامل . 
2 - تعيين حقوق و مزاياي اعضاي هيات مديره و رئيس هيات عامل و حق الزحمه بازرس (حسابرس) شركت . 
3 - اتخاذ تصميم در مورد برنامه و بودجه ، صورتهاي مالي و گزارشهاي هيات مديره و بازرس (حسابرس) شركت . 
4 - تصويب آيين نامه هاي مالي و معاملاتي مورد نياز شركت . 
5 - پيشنهاد هر گونه تغيير در اساسنامه شركت به هيات وزيران . 
6 - اتخاذ تصميم و اصلاح ماده ( 5 ) اساسنامه در مورد تغيير در ميزان سرمايه شركت . 
7 - اتخاذ تصميم در مورد ساير اموري كه طبق قانون تاسيس شركت و مقررات اين اساسنامه ، قانون تجارت و ساير موارد قانوني به عهده مجمع عمومي مي باشد. 
8 - اتخاذ تصميم در مورد صلح و سازش در دعاوي يا ارجاع آن به داوري ، با رعايت اصل يكصد وسي ونهم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران .

هيات مديره

ماده 12 - هيات مديره شركت مركب از معاون وزير كشاورزي و حداقل چهار نفر افراد ذي صلاح ديگر مي باشند كه به پيشنهاد وزير كشاورزي و تصويب مجمع عمومي براي مدت چهار سال انتخاب خواهند شد و انتخاب مجدد آنها بلامانع است . تا انتخاب هيات مديره جديد هيات مديره قبلي به مسووليت خود ادامه خواهد داد .

تبصره - در صورت فوت يا استعفا يا ضرورت تغيير هر يك از اعضاي هيات مديره ، جانشين وي براي مدت باقيمانده با تصويب مجمع عمومي تعيين خواهد شد .

ماده 13 - جلسات هيات مديره حداقل دو بار در هر ماه بنا به دعوت رئيس هيات مديره شركت تشكيل مي شود و تصميمات آن با آراي موافق اكثريت كل اعضا معتبر است .

تبصره - صورتجلسات هيات مديره پس از امضاي اعضاي حاضر ، توسط رئيس هيات مديره ابلاغ و سوابق آن در شركت نگهداري خواهد شد .

ماده 14 - وظايف و اختيارات هيات مديره عبارتند از : 
1 - اجراي مصوبات مجمع عمومي شركت . 
2 - بررسي ، تاييد و ارائه برنامه وبودجه ، صورتهاي مالي سالانه و گزارش عملكرد شركت به مجمع عمومي . 
3 - بررسي و تصويب تشكيلات تفصيلي شركت در قالب تشكيلات كلي مصوب مجمع عمومي . 
4 - بررسي و پيشنهاد تغيير در اساسنامه شركت جهت ارائه به مجمع عمومي . 
5 - بررسي در مورد صلح و سازش در دعاوي يا ارجاع آنها به داوري و ارائه پيشنهاد به مجمع عمومي جهت اتخاذ تصميم با رعايت ساير مقررات . 
6 - بررسي و تاييد آيين نامه هاي مالي و معاملاتي و پيشنهاد به مجمع براي تصويب . 
7 - نصب وعزل اعضاي هيات عامل موضوع ماده ( 15 ) به استثناي رئيس هيات عامل و تعيين اختيارات و مسووليتهاي آنها . 
8 - تصويب آيين نامه اداره جلسات هيات عامل . 
9 - تعيين حقوق ومزاياي اعضاي هيات عامل وارزيابي عملكرد هيات عامل ( به استثناي رئيس هيات عامل ) 
10 - اتخاذ تصميم در مورد استفاده از تسهيلات مالي و اعتباري در چهارچوب برنامه و بودجه كه به تصويب مجمع عمومي شركت رسيده باشد . 
11 - بررسي و تصويب آيين نامه هاي اداري ، پرسنلي و ساير آيين نامه هاي اجرائي مورد نياز شركت .

تبصره 1 - تشكيل و اداره جلسات هيات مديره و همچنين مسووليت ايجاد هماهنگي ها و اعمال نظارتهاي منبعث از وظائف و اختيارات هيات مديره در جهت تحقق اهداف شركت به عهده رئيس هيات مديره است .

تبصره 2 - هيات مديره مي تواند بخشي از اختيارات خود را به هيات عامل يا هر يك از اعضاي هيات عامل يا هر يك از كاركنان شركت با پيشنهاد هيات عامل تفويض نمايد .

هيات عامل

ماده 15 - هيات عامل بالاترين ركن اجرائي شركت مي باشد كه اعضاء ( به استثناي رئيس هيات عامل ) و تعداد و وظايف و اختيارات آن را هيات مديره تعيين مي كند .

تبصره - هر يك از اعضاي هيات عامل در حوزه مسووليتي كه هيات مديره تعيين مي كند مسووليت و اختيارات اجرائي لازم را داشته و مي توانند بخشي از اختيارات خود را با تصويب هيات عامل به هر يك از كاركنان شركت واگذار نمايند .

ماده 16 - رئيس هيات عامل را مجمع عمومي شركت انتخاب مي كند و داراي وظايف و اختيارات زير مي باشد : 
1 - تهيه و پيشنهاد برنامه و بودجه سالانه شركت به هيات مديره . 
2 - نظارت بر اجراي برنامه و تهيه و ارائه گزارش عملكرد به هيات مديره . 
3 - تهيه صورتهاي مالي شركت و ارائه آن به هيات مديره . 
4 - ايجاد هماهنگي بين شاخه هاي سازماني تحت نظر هيات عامل . 
5 - نمايندگي هيات عامل در جلسات هيات مديره . 
6 - تهيه آيين نامه هالي مالي ، معاملاتي و پرسنلي و ساير آيين نامه هاي اجرائي شركت و ارائه آنها به هيات مديره . 
7 - نمايندگي شركت در كليه مراجع قانوني با حق توكيل غير و ارائه پيشنهاد ارجاع دعاوي به داوري و يااطلاع و سازش در دعاوي به هيات مديره . 
8 - اداره جلسات هيات عامل

تبصره - عضو هيات مديره مي تواند با تصويب هيات مديره عضو هيات عامل نيز باشد .

ماده 17 - كليه قراردادها، چكها و اسناد مالي تعهد آور شركت با امضاي مشترك رئيس هيات مديره و يكي از اعضاي هيات مديره خواهد بود. 
ضمناً هر يك از اعضاي هيات عامل در حوزه اختيارات و مسووليتهاي خود مجاز است نسبت به امضاي اسناد تعهدآور مالي و چكها و قراردادهاي خود به اتفاق فرد ديگري كه بوسيله هيات مديره تعيين مي شود، اقدام نمايد.

بازرس ( حسابرس ) :

ماده 18 - بازرس ( حسابرس ) شركت را مجمع عمومي عادي سالانه انتخاب مي كند .

فصل سوم - ساير مقررات

ماده 19 - سال مالي شركت از اول فروردين ماه هر سال شروع و در آخر اسفند ماه همان سال خاتمه مي يابد ، مگر سال اول كه شروع آن از تاريخ تشكيل شركت خواهد بود .

ماده 20 - شركت مكلف است حداكثر يكسال پس از تاريخ بهره برداري از هر يك از واحدهاي توليدي كه بر اساس مفاد بند « هـ » تبصره ( 29 ) قانون برنامه اول توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و مقررات اين اساسنامه ايجاد شده اند ، نسبت به تاسيس شركتهاي سهامي عام به منظور اداره و بهره برداري از هر يك از واحدهاي مذكور و عرضه سهام آنها به عموم متقاضيان اقدام نمايد .

تبصره - سرمايه شركت معادل قيمت تمام شده واحدهاي توليدي موضوع اين ماده پس از كسر تعهدات مربوط كاهش خواهد يافت و شركت مكلف است مبالغ حاصل از فروش سهام شركتهاي سهامي عام ايجاد شده را بلافاصله پس از وضع تعهدات مربوط به حساب درآمد عمومي كشور واريز نمايد .

اين اساسنامه به موجب شماره 4380 مورخ 23/ 12/ 1371 به تاييد شوراي محترم نگهبان رسيده است .

حسن حبيبي 
معاون اول رئيس جمهور
       
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( تير ماه 1401 نسخه 1-2-1 )
-