فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        تاريخ : 19/ 3/ 1375
شماره: 23497/ 15990
شوراي محترم نگهبان
در اجراي اصل هشتاد و پنجم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران،به پيوست اساسنامه شركت دولتي پست بانك كه در جلسه مورخ 30/ 2/ 1375 هيأت وزيران تصويب شده است براي اقدام معمول ارسال مي شود. 
حسن حبيبي 
معاون اول رئيس جمهور 

وزارت پست و تلگراف و تلفن
هيات وزيران در جلسه مورخ 30/ 2/ 1375 بنابه پيشنهاد شماره 4598 /100 مورخ 14/ 9/ 1374 وزارت پست و تلگراف و تلفن و به استناد تبصره (3) ماده واحده قانون تأسيس شركت دولتي پست بانك-مصوب 1374-اساسنامه شركت ياد شده را به شرح زير تصويب نمود: 
اساسنامه شركت دولتي پست بانك
ماده 1-شركت دولتي پست بانك -كه در اين اساسنامه به اختصار شركت ناميده مي شود-شركت سهامي دولتي ، وابسته به وزارت پست و تلگراف و تلفن است و به مدت نامحدود تدسيس مي شود. 
ماده 2-شركت داراي شخصيت حقوقي و استقلال مالي و اداري مي باشد ، و با توجه به وظايف ، حقوق و اختيارات مقرر در ماده واحده قانون تأسيس، اين اساسنامه و در موارد سكوت بر اساس اصول بازرگاني با رعايت قانون تجارت و مقررات اتحاديه جهاني پست(U.P.U) اداره مي شود.
       
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( تير ماه 1401 نسخه 1-2-1 )
-