فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        شماره166
 تاريخ1391/03/02
 رهبر معظم انقلاب اسلامي
 حضرت آيةالله خامنه اي مدظله العالي
 موضوع ارجاعي اختيارات رئيس مجلس شوراي اسلامي در اجراي ذيل اصول 85 و 138 قانون اساسي (نامه شماره 11797 مورخ 5/ 2/ 1391 رئيس جمهور محترم منضم به نامه شماره 20482/ 1 مورخ 12/ 2/ 1391) در جلسه مورخ 13/ 2/ 1391 هيأت عالي مورد بررسي قرار گرفت. نتيجه حاصله به شرح ذيل اعلام مي گردد: «الغاء اثر مصوبات دولت توسط رئيس محترم مجلس شوراي اسلامي مبتني بر قوانين مصوب مجلس است. رئيس جمهور محترم نيز در نامه ارجاعي، پيش بيني چنين اختياري در قانون عادي را موجـب توسعه اختيارات رئيس مجلس در اصول يادشده و تضييق اختيارات دولت دانسته اند. از آنجا كه عمده اختلافات و ناهماهنگي ها در اين زمينه به اختلاف برداشت از اصول يادشده مربوط مي شود و با توجه به تأكيد بند نخست راهبردهاي ابلاغ شده اجراي بند 7 اصل 110 بر استفاده از راه هايي مانند تفسير قانون اساسي براي حل اختلاف و تنظيم روابط قوا، تفسير شوراي نگهبان از اصول 85 و 138 قانون اساسي در اين مورد كه آيا اصول مذكور اختيار الغاء اثر مصوبات دولت را به رئيس مجلس اعطا مي كند يا خير، راه گشا خواهد بود. چنانچه اعلام نظر هيأت عالي در خصوص برداشت از اصول فوق نيز موردنظر رهبر معظم انقلاب اسلامي باشد، متعاقباً اعلام نظر خواهد شد.» به همراه اين نامه گزارش تفصيلي دبيرخانه هيأت عالي تقديم مي گردد.
 رئيس هيأت عالي حل اختلاف و تنظيم روابط قواي سه گانه - سيدمحمود هاشمي شاهرودي
       
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( مهر ماه 1400 نسخه 1-2-1 )
-