فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        شماره: ه/66/ 49
تاريخ: 17/ 10/ 1367
فقهاى محترم شوراى نگهبان
با اهداء سلام و تحيات؛
 به پيوست، فتوكپى دادخواست و لايحه جوابيه مشاور حقوقى استاندارى يزد، در خصوص شكايت آقاى محمدعلى رضائى كه طى آن شاكى خواستار ابطال مصوبه شماره 2175/ 4 مورخ 10/ 6/ 65 استاندارى يزد، به قائم مقامى شوراى شهر يزد، به لحاظ مغايرت مصوبه مذكور با شرع و قانون گرديده، ارسال مى‏گردد.
مقتضى است نسبت به ادعاى شاكى اظهار نظر، تا موجبات رسيدگى به پرونده فوق‏الاشعار فراهم گردد.
هيأت عمومى ديوان عدالت ادارى
محمدعلى فيض
       
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( اسفند ماه 1398 نسخه 1-2-1 )
-