فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
    شماره: 38700/ 31375
تاريخ: 15/ 07/ 1383

شوراي محترم نگهبان

در اجراي اصل (85) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، اساسنامه شركت­هاي غله و خدمات بازرگاني مناطق 1 الي 14 در جلسه مورخ 15/ 06/ 1383 هيئت وزيران تصويب شده ­است، به پيوست براي اقدام معمول ارسال مي­گردد.
محمد رضا عارف
معاون اول رييس جمهور                           

هيئت وزيران در جلسه مورخ 15/6/1383 بنا به پيشنهاد مشترك وزارت بازرگاني و سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و به استناد ماده (4) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 1379، اساسنامه شركت‌هاي غلّه و خدمات بازرگاني مناطق (1) الي (14) (شامل 1- استان‌هاي قم، مركزي و تهران 2- استان‌هاي سمنان، گلستان، مازندران 3- استان‌هاي فارس، بوشهر، كهگيلويه و بوير احمد 4- استان خوزستان 5- استان‌هاي خراسان رضوي، خراسان شمالي و خراسان جنوبي 6- استان‌هاي كرمان و هرمزگان 7- استان‌هاي گيلان، اردبيل و قزوين 8- استان‌هاي آذربايجان شرقي و غربي 9- استان‌هاي كرمانشاه و ايلام 10- استان‌هاي اصفهان، يزد و چهارمحال و بختياري 11- استان سيستان و بلوچستان 12- استان لرستان 13- استان‌هاي همدان و كردستان 14- استان زنجان) را با تغيير نام شركت‌هاي بهمن مركزي، بهمن خزر، بهمن فارس، بهمن خوزستان، بهمن خراسان، بهمن‌گستر كرانه جنوب، بهمن‌گستر سفيدرود، بهمن غرب، بهمن‌گستر بيستون، بهمن گستر زاينده‌رود، بهمن شرق، بازرگاني سوسنگرد، حمل و نقل داخلي سوسنگرد و راه ماشين به شرح ذيل تصويب نمود:
ماده 1- نام شركت، شركت غلّه و خدمات بازرگاني منطقه ... است كه در اين اساسنامه شركت ناميده مي‌شود.
ماده 2- ...
ماده 6- سرمايه شركت عبارت است از مبلغ ...... ريال كه به ...... سهم ...... ريالي منقسم گرديده است و تماماً متعلق به شركت مادرتخصصي بازرگاني دولتي ايران مي‌باشد.
    
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( بهمن ماه 1400 نسخه 1-2-1 )
-