فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        شماره: 95/102/1664
تاريخ: 1395/5/2

معاون اول محترم رئيس جمهور

عطف به نامه شمارۀ 51376/25089 مورخ 1395/03/03 و پيرو نامه 94/102/5829 مورخ 1394/12/13؛

اصلاحيه اساسنامه صندوق حمايت از تحقيقات و توسعه صنايع الكترونيك (شركت مادرتخصصي) مصوب جلسه مورخ سيزدهم آبان ماه يكهزار و سيصد و نود و چهار هيأت وزيران؛ در جلسه مورخ 1395/04/30 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه نظر شورا به شرح ذيل اعلام مي‌گردد:

- پاسخ ارسالي رافع ايراد قبلي اين شورا نمي‌باشد.

محمدرضا عليزاده
قائم مقام دبير شوراي نگهبان
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( اسفند ماه 1398 نسخه 1-2-1 )
-