فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        

شماره: 99/102/19332

تاريخ: 1399/6/4

باسمه تعالي

رئيس محترم مجلس شوراي اسلامي

عطف به نامه شمارة 35306/‏143 مورخ 01/‏06/‏1399؛

لايحه دوفوريتي افزايش سرمايه شركت‌هاي پذيرفته شده

در بورس تهران يا فرابورس ايران از طريق صرف سهام با سلب حق تقدم

مصوب جلسه مورخ بيست و نهم مرداد ماه يكهزار و سيصد و نود و نه مجلس شوراي اسلامي در جلسه مورخ 04/‏06/‏1399 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.

تذكر:

- در تبصره ماده 1، در تعريف شركت‌هاي تحت كنترل، لازم است عبارت «دستگاه‌هاي اجرايي» به جمله صدر تبصره اضافه شود تا عبارت كامل گردد.

سيامك ره‌پيك

-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( آذر ماه 1400 نسخه 1-2-1 )
-