فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
    شماره : 158298 / 51601
تاريخ : 24 / 12 / 1393

بسمه تعالي 
شوراي محترم نگهبان 
در اجراي اصل ( 85 ) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران ، اساسنامه شركت هواپيمايي كيش كه در جلسه 17 / 12 / 1393 هيئت وزيران به تصويب رسيده است ، به پيوست براي اقدام معمول ارسال مي گردد . 

اسحاق جهانگيري 
معاون اول رييس جمهور 

دبير خانه شوراي عالي مناطق آزاد تجاري - صنعتي و ويژه اقتصادي 
هيئت وزيران در جلسه 17 / 12 / 1393 به پيشنهاد شماره 4774 / 10 / 932 مورخ 15 / 11 / 1393 شوراي عالي مناطق آزاد تجاري - صنعتي و ويژه اقتصادي و به استناد بند ( ب ) ماده ( 4 ) و ماده ( 7 ) قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري - صنعتي جمهوري اسلامي ايران - مصوب 1372 - اساسنامه شركت هواپيمايي كيش را به شرح زير تصويب كرد : 
اساسنامه شركت هواپيمايي كيش ( سهامي خاص ) 
فصل اول - كليات 
ماده 1 - نام شركت شركت هواپيمايي كيش ( سهامي خاص ) است كه داراي تابعيت ايراني بوده و صد در صد سهام آن ، متعلق به سازمان منطقه آزاد تجاري - صنعتي كيش است و از اين پس در اين اساسنامه به اختصار " شركت " ناميده مي شود . 
ماده 2 - نوع شركت سهامي خاص بوده و داراي شخصيت حقوقي مستقل است و در چار چوب مفاد اين اساسنامه و قوانين و مقررات حاكم بر مناطق آزاد تجاري - صنعتي جمهوري اسلامي ايران اداره مي شود . 
ماده 3 - هدف شركت توسعه حمل و نقل هوايي بار و مسافر داخلي و بين المللي منطقه آزاد كيش در چار چوب سياست هاي كلي نظام جمهوري اسلامي ايران است . 
ماده 4 - شركت مجاز است در چار چوب سياست هاي ابلاغي شوراي شوراي عالي مناطق آزاد تجاري - صنعتي و ويژه اقتصادي جهت تحقق اهداف خود نسبت به انجام موارد زير اقدام نمايد : 
الف - ايجاد خطوط هواپيمايي به منظور حمل و نقل هوايي در چار چوب ضوابط و مقررات قانوني . 
ب - ايجاد تأسيسات لازم براي تعمير و نگهداري هواپيما و هليكوپتر . 
ج - تهيه و نصب ، تعمير و نگهداري و پشتيباني دستگاه هاي ناو بري ، ارتباطي ، تأسيسات ساختماني ، ماشين آلات دستگاه هاي برقي و سيستم روشنايي باند ها ، رادار ، رايانه و ساير . 
د - خريد ، فروش ، اجاره و استيجار هواپيما ، هليكوپتر و هر گونه تجهيزات زميني يا هوايي ديگر مربوط به امور هواپيمايي و هليكوپتر با رعايت ضوابط و مقررات قانوني . 
هـ - ارايه خدمات فرودگاهي و امور هندلينگ . 
و - آموزش كاركنان هواپيمايي و هليكوپتري اعم از پروازي ، مهمانداري ، ترافيك زميني ، فني و عملياتي . 
ز - سرمايه گذاري در كليه فعاليت هاي توسعه اي مرتبط با مشاركت ساير سرمايه گذارن تا سقف چهل و نه در صد با رعايت ضوابط و مقررات مربوط و رعايت سياست هاي كلي اصل ( 44 ) قانون اساسي و قانون اجراي آن . 
ح - ايجاد شعب فروش بليت مسافر ، بار در كليه نقاط داخل و خارج كشور . 
ط - انجام هر گونه عمليات مجاز در راستاي اهداف شركت مطابق اساسنامه . 
ماده 5 - مدت فعاليت شركت از تاريخ ثبت نا محدود است . 
ماده 6 - مركز اصلي شركت در جزيره كيش واقع است . 
تبصره - شركت مي تواند براي اجراي وظايف مقرر در اين اساسنامه در داخل كشور با تصويب مجمع عمومي و رعايت قوانين و مقررات مربوط ، شعب يا نمايندگي هايي را داير و يا آن ها را منحل نمايد . 
ماده 7 - سرمايه شركت مبلغ يك هزار و هشتاد و پنج ميليارد و هفتصد و شصت ميليون ( 000 ، 000 ، 760 ، 085 ، 1 ) ريال منقسم به تعداد پنجاه و چهار هزار و دويست و هشتاد و هشت ( 288 ، 54 ) سهم عادي بيست ميليون ( 000 ، 000 ، 20 ) ريال ي با نام است ، كه از محل آورده هاي غير نقدي شركت هواپيمايي كيش به شماره ثبت ( 854 ) تقويم مي شود و تمام آن تأديه شده است . 
تبصره 1 - سرمايه شركت در هيچ زمان نبايد از محل تسهيلات مالي بانك ها ( اعم از دولتي و خصوصي ) و يا موسسات اعتباري تامين شود . 
فصل دوم - اركان شركت 
ماده 8 - اركان شركت به شرح زير است : 
الف - مجمع عمومي 
ب - هيات مديره 
ج - بازرس ( حسابرس ) 
ماده 9 - مجمع عمومي شركت از اعضاي هيئت مديره سازمان منطقه آزاد تجاري - صنعتي كيش تشكيل مي شود . 
ماده 10 - مجمع عمومي عادي سالانه و مجامع عمومي فوق العاده را هيئت مديره دعوت مي كند . 
تبصره 1 - هيئت مديره و بازرس قانوني و يا هر يك از اعضاي مجمع عمومي شركت مي توانند در مواقع مقتضي مجمع عمومي فوق العاده و يا مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده را دعوت نمايند . 
تبصره 2 - هرگاه مجمع عمومي توسط هيئت مديره دعوت شده باشند ، دستور جلسه را هيئت مديره و هر گاه به وسيله بازرس دعوت شده باشند ، دستور جلسه را بازرس معين مي نمايد . 
ماده 11 - مجمع عمومي عادي شركت حداقل سالي دو بار به دعوت هيئت مديره ، يك بار حد اكثر تا چهار ماه پس از پايان سال مالي براي بررسي و تصويب تراز نامه و حساب عملكرد سود و زيان و يك بار در نيمه دوم سال براي بررسي و تصويب بودجه سال بعد در مركز اصلي شركت يا با توافق مجمع در محل پيشنهادي هيئت مديره تشكيل مي شود . 
ماده 12 - دعوت نامه رسمي مجامع عمومي شامل محل تشكيل ، روز ، ساعت و دستور جلسه در مدتي كه كمتر از پانزده روز قبل از تاريخ تشكيل جلسه نباشد ، توسط رييس هيئت مديره ، براي صاحبان سهام ارسال مي شود . 
ماده 13 - مجامع عمومي اعم از عادي و فوق العاده در مركز اصلي شركت يا در محلي كه در دعوت نامه صاحبان سهام تعيين مي شود ، برگزار مي شود . 
ماده 14 - مجمع عمومي عادي و مجمع عمومي فوق العاده با حضور اكثريت اعضاي مجمع عمومي رسميت پيدا مي كنند و تصميمات با اكثريت آراي حاضرين در جلسه رسمي معتبر خواهد بود . 
تبصره 1 - مذاكرات و تصميمات مجامع عمومي شركت در صورت جلسه اي كه به امضاي هيئت رئيسه مي رسد ثبت و در مركز اصلي شركت نگهداري مي شود . 
تبصره 2 - يك نسخه از صورت جلسات مجمع عمومي پس از اخذ امضاي اعضا به دبير خانه شوراي عالي مناطق آزاد تجاري - صنعتي و ويژه اقتصادي ، جهت در جريان امور قرار گرفتن و تطبيق آن با نظرات شوراي مذكور ارسال مي شود . 
ماده 15 - اختيارت و وظايف مجمع عمومي عادي به شرح زير است : 
الف - تعيين خط مشي كلي شركت . 
ب - استماع و بررسي گزارش سالانه هيات مديره و بازرس و اخذ تصميمات مقتضي . 
ج - بررسي و تصويب بودجه و ترازنامه و حساب سود و زيان و نحوه تقسيم سود شركت . 
د - بررسي و تصويب آيين نامه هاي مورد نياز شركت . 
ه - تعيين حقوق ، حق الزحمه هيئت مديره و حق الزحمه بازرس ( حسابرس ) و پاداش آنان با رعايت قوانين و مقررات مربوط . 
و - تعيين روزنامه كثير الانتشار به منظور درج كليه آگهي هاي شركت . 
ز - اتخاذ تصميم نسبت به سرمايه گذاري يا مشاركت در خصوص موضوع شركت با پيشنهاد هيئت مديره . 
ح - انتخاب و عزل اعضاي هيئت مديره و بازرس قانوني . 
ط - بررسي و تصويب ساختار كلان شركت و تعيين سقف پست هاي مورد نياز و برنامه هاي جذب نيروي انساني شركت در چار چوب سياست هاي ابلاغي دبير خانه شوراي عالي مناطق آزاد تجاري - صنعتي و ويژه اقتصادي . 
ماده 16 - مجمع عمومي فوق العاده با رعايت قوانين و مقررات مربوط نسبت به بررسي و ارايه پيشنهاد در خصوص موارد زير به هيئت وزيران براي تصويب اقدام مي نمايد : 
الف - تغييرات در موارد اساسنامه شركت . 
ب - افزايش يا كاهش سرمايه شركت . 
ج - انحلال شركت . 
ماده 17 - شركت به وسيله هيئت مديره اي متشكل از سه يا پنج نفر كه با پيشنهاد رئيس هيئت مديره و مدير عامل سازمان منطقه آزاد تجاري - صنعتي كيش و تصويب مجمع عمومي براي مدت دو سال انتخاب مي شوند ، اداره مي شود و تا زمان انتخاب هيات مديره جديد در سمت خود باقي خواهند ماند و انتخاب مجدد آنان بلامانع است . 
تبصره 1 - در صورت استعفا ، فوت يا عزل هر يك از اعضاء يا وجود موانع قانوني ديگر ، بلافاصله مجمع عمومي عادي با در خواست هيئت مديره يا بازرس قانوني ، جهت تكميل اعضاء تشكيل مي شود . 
تبصره 2 - انتخاب اعضاي جديد براي بقيه مدت دوره هيئت مديره است و مسئوليت ساير اعضاي هيئت مديره تا انتخاب اعضاي جديد ، هم چنان به قوت خود باقي است . 
ماده 18 - اعضاي هيئت مديره در اولين نشست يك نفر از بين خود را به عنوان رييس و يك نفر را به عنوان نايب رييس ، براي مدتي كه بيش از مدت عضويت در هيئت مديره نباشد ، انتخاب مي كنند . 
ماده 19 - هيئت مديره حداقل هر ماه يك بار ، بنا به دعوت رييس هيئت مديره در محل شركت ، تشكيل جلسه مي دهد . 
ماده 20 - براي هر يك از جلسات هيئت مديره صورت تجلسه اي حاوي خلاصه مذاكرات و تصميمات اتخاذ شده در جلسه با قيد تاريخ ، تنظيم و به امضاي اعضاي حاضر مي رسد . 
تبصره - نظر هر يك از اعضاي هيئت مديره كه با تمام يا قسمتي از تصميمات مندرج در صورت جلسه مخالف باشد ، در صورت جلسه قيد مي شود . 
ماده 21 - اختيارات و وظايف هيات مديره به شرح زير است : 
الف - اداره امور شركت به جز موضوعاتي كه اتخاذ تصميم و اقدام در مورد آن ها طبق قوانين و مقررات و اين اساسنامه در صلاحيت خاص مجامع عمومي است . 
ب - نمايندگي شركت در مقابل اشخاص و مؤسسات دولتي و خصوصي ، دادگاه ها و مراجع قضايي و غير قضايي با حق توكيل . 
ج - تقديم گزارش سالانه به مجمع عمومي . 
د - تهيه و تدوين بودجه و تنظيم گزارش مالي سالانه شركت و پيشنهاد نحوه تقسيم سود به مجمع عمومي . 
ه - تدوين آئين نامه هاي داخلي شركت و پيشنهاد آن به مجمع عمومي . 
و - پيشنهاد نحوه سرمايه گذاري يا مشاركت در خصوص موضوع شركت به مجمع عمومي . 
ز - افتتاح حساب و استفاده از آن به نام شركت ، نزد بانك ها و مؤسسات مالي و اعتباري و ساير مؤسسات تجاري و انسداد حساب هاي ياد شده . 
ح - تصويب ارجاع دعاوي و صلح و سازش به داوري با رعايت اصل ( 139 ) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران . 
ط - اقامه و دفاع از هر گونه دعوي اعم از حقوقي و كيفري يا تسليم به دعوي يا انصراف از آن با داشتن تمام اختيارت راجع به امر دادرسي اعم از حق پژوهش ، فرجام ، مصالحه ، تعيين وكيل و كارشناس و ادعاي جعل نسبت به سند طرف و استرداد سند ، تعيين جاعل ، ارجاع دعوي به داوري و تعيين داور با رعايت اصل ( 139 ) قانون اساسي ، يا بدون اختيار صلح و به طور كلي استفاده از حقوق و اجراي تكاليف ناشي از قانون داوري تجاري بين المللي و تعيين وكيل براي دادرسي و غيره يا بدون حق توكيل و توكيل و دعوي خسارت ، استرداد دعوي ، جلب شخص ثالث در دعوي ثالث و اقدام متقابل و دفاع از آن ، تقاضاي توقيف اشخاص و اموال از داداگاه ها ، اعطاي مهلت براي محكوم به در دادگاه ها و ادارات و دواير ثبت اسناد . 
ماده 22 - هيات مديره يك نفررا پس از تأييد مجمع عمومي به عنوان مدير عامل انتخاب مي كند . مدير عامل مجري مصوبات هيات مديره است و هيات مديره مي تواند برخي از اختيارت ياد شده در ماده ( 21 ) اين اساسنامه را به وي واگذار كند . 
ماده 23 - كليه چك ها ، سفته ها ، بروات ، قرار داد ها و هر نوع سند تعهد آور ديگر با امضاي مشترك مدير عامل و يكي از اعضاي هيات مديره و مهر شركت معتبر است . 
ماده 24 - مجمع عمومي عادي هر سال يك يا چند بازرس ( حسابرس ) را از سازمان حسابرسي و يا حسابداران رسمي و موسسات حسابرسي موضوع قانون استفاده از خدمات تخصصي و حرفه اي حسابداران ذي صلاح به عنوان حسابدار رسمي - مصوب 1372 - انتخاب مي كند تا بر طبق قانون تجارت و اين اساسنامه به وظايف قانوني خود عمل كنند . انتخاب مجدد بازرس يا بازرسان بلامانع است . 
تبصره 1 - مجمع عمومي عادي مي تواند در هر زمان بازرس يا بازرسان را مشروط به تعيين جانشين آن ها عزل كند . 
تبصره 2 - تعيين ميزان حق الزحمه بازرس با مجمع عمومي عادي است . 
ماده 25 - بازرس يا بازرسان قانوني مي توانند در هر زمان هر گونه رسيدگي يا بازرسي لازم را انجام و اسناد ، مدارك و اطلاعات مربوط به شركت را مطالبه و رسيدگي كنند . اين رسيدگي و بازرسي نبايد باعث ركود يا توقف فعاليت شركت شود . 
ماده 26 - گزارش بازرس بايد حداقل ده روز قبل از تشكيل مجمع عمومي براي اطلاع صاحبان سهام در مركز شركت آماده باشد . تصميماتي كه بدون آگاهي از گزارش بازرس در مورد تصويب دارايي و تراز نامه و حساب سود و زيان شركت از طرف مجمع عمومي اتخاذ شود ، از درجه اعتبار ساقط است . 
فصل سوم - ساير مقررات 
ماده 27 - هيات مديره شركت بايد پس از انقضاي هر سال مالي كه از اول فروردين ماه تا پايان اسفند ماه هر سال است ، طبق ماده ( 232 ) لايحه قانوني اصلاح قسمتي از قانون تجارت - مصوب 1347 - صورت دارايي و ديون و همچنين تراز نامه و حساب عملكرد سود و زيان شركت را به ضميمه گزارشي درباره فعاليت و وضع عمومي شركت طي آن سال مالي تنظيم نمايد . اسناد مذكور بايد حداقل بيست روز قبل از تاريخ تشكيل مجمع عمومي عادي ساليانه در اختيار بازرس گذاشته شود تا پس از رسيدگي ، همراه گزارش بازرس به مجمع عمومي صاحبان سهام ارايه شود . 
ماده 28 - هيات مديره بايد طبق ماده ( 137 ) لايحه قانوني اصلاح قسمتي از قانون تجارت ، حداقل هر شش ماه يك بار خلاصه صورت دارايي و قروض شركت را تنظيم و به بازرس ارايه دهد . 
ماده 29 - صاحبان سهام مي توانند ده روز قبل از تشكيل مجمع عمومي ساليانه ، در مركز اصلي شركت ، به صورت حساب و صورت اسامي صاحبان سهام مراجعه و از تراز نامه ، حساب سود و زيان شركت و گزارش بازرس رونوشت تهيه كنند . 
ماده 30 - سود خالص شركت در هر سال مالي ، عبارت از در آمد حاصل در همان سال مالي پس از كسر هزينه ها ، استهلاكات و ذخيره ها است . 
ماده 31 - مجمع عمومي مي تواند تمام يا قسمتي از سود ساليانه سهم سهام داران را به حساب اندوخته هاي شركت منظور نمايد . 
ماده 32 - انتقال سهام شركت به اشخاص حقيقي يا حقوقي اعم از دولتي يا بخش خصوصي با تصويب دو سوم آراي مجمع عمومي و با رعايت قوانين و مقررات امكان مربوط پذير است . 
اين اساسنامه به موجب نامه شماره  مورخ  شوراي نگهبان تأييد شده است . 

اسحاق جهان گيري 
معاون اول رييس جمهور
    
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( خرداد ماه 1399 نسخه 1-2-1 )
-