فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        شماره ابلاغ : 41279/ت48036هـ	شماره انتشار : 20198	
تاريخ ابلاغ: 17/ 04/ 1393	تاريخ روزنامه رسمي : 19/ 04/ 1393	


هيأت وزيران در جلسه ۳ /۲ /۱۳۹۳ به پيشنهاد شماره ۰۲ /۱۰۰ /۶۲۱۶۱ مورخ ۵ /۱۱ /۱۳۹۲ وزارت راه و شهرسازي و به استناد تبصره ( ۵ ) ماده ( ۱۱ ) قانون زمين شهري ـ مصوب ۱۳۶۶ـ ، اساسنامه شركت عمران شهر جديد فولادشهر را به شرح زير تصويب كرد :

اساسنامه شركت عمران شهر جديد فولادشهر
مصوب 03/ 02/ 1393

فصل اول : كليات

ماده ۱ـ شركت عمران شهر جديد فولادشهر كه در اين اساسنامه به اختصار شركت ناميده مي شود شركتي سهامي و دولتي و زيرمجموعه شركت عمران شهرهاي جديد ( مادر تخصصي ) و داراي شخصيت حقوقي مستقل است و براساس مفاد اين اساسنامه و قوانين و مقررات مربوط فعاليت مي نمايد .

ماده ۲ـ مركز اصلي شركت شهر جديد فولادشهر است و شركت با تصويب مجمع عمومي مي تواند براي انجام عمليات و وظايف خود مجري منصوب نمايد .

ماده ۳ـ مدت فعـاليت شركت طـبق ماده ( ۱۲ ) قانون ايـجاد شهرهاي جـديد ـ مصوب ۱۳۸۰ـ و تبصره آن خواهد بود .

ماده ۴ـ سرمايه شركت مبلغ چهار ميليارد و سيصد و يازده ميليون و چهارصد هزار ( 4/311/400/000) ريال منقسم به چهل و سه هزار و يكصد و چهارده سهم يكصد هزار ريالي مي باشد كه تماماً متعلق به شركت عمران شهرهاي جديد ( مادرتخصصي ) است .

فصل دوم ـ وظايف و اختيارات

ماده ۵ ـ وظايف و اختيارات شركت به شرح زير تعيين مي شود :

۱ـ تهيه و اجراي طرحهاي شهرسازي ، معماري ، نقشه هاي تفكيكي و آماده سازي اراضي ، ايجاد بنا ، تأسيسات ، تجهيزات شهري ، مسكوني ، خدماتي ، توليدي و اقتصادي و ساير اقدامات اجرايي لازم براي ايجاد شهر جديد در زمينهاي تأمين شده طبق قوانين و مقررات مربوط .

۲ـ اجراء و احداث شهر جديد ديگر ، شهرك و باغستان پس از تصويب مجمع عمومي رأساً يا با مشاركت بخش غيردولتي با رعايت قوانين و مقررات مربوط .

۳ ـ حفظ حقوق و اعمال مالكيت دولت نسبت به اراضي متعلق به شركت در محدوده شهر جديد ، شهرك و باغستان و حريم آنها .

۴ـ واگذاري تأسيسات و تجهيزات شهري ، خدماتي ، توليدي ، اقتصادي ، مسكوني در شهر جديد يا شهرك ها يا باغستانهايي كه شركت خود احداث كننده آن مي باشد و حسب مورد هماهنگي با دستگاههاي اجرايي ذي ربط .

۵ ـ بهره برداري و اداره تأسيسات ايجاد شده تا زمان تصدي سازمانهاي ذي ربط به صورت مستقيم يا از طريق اشخاص حقيقي و حقوقي .

۶ ـ مشاركت با اشخاص حقيقي و حقوقي داخلي و خارجي و اخذ وام ، اعتبار و تسهيلات از مؤسسات مالي و اعتباري براساس دستورالعمل هاي مجمع عمومي و با رعايت قوانين و مقررات مربوط .

۷ـ استفاده از خدمات پيمانكاري ، مهندسي ، پژوهشي و مشاوره اي اشخاص حقيقي و حقوقي داخلي و خارجي طبق قوانين و مقررات مربوط .

۸ ـ اجراي ضوابط و استانداردهاي احداث و ايجاد تأسيسات در شهر جديد ، شهرك و باغستان براساس قوانين و مقررات مربوط و اعمال كنترل بر فعاليتهاي توسعه و عمران در محدوده و حريم شهر جديد و صدور مجوزها و گواهي هاي مربوط .

۹ـ فروش ، اجاره ، صلح حقوق و نقل و انتقال اراضي ، املاك و واحدهاي مسكوني ، خدماتي ، اقتصادي و توليدي ( صنعتي ، كارگاهي و غيره ) مربوط به شهر جديد طبق آيين نامه هاي شركت و دستورالعمل هاي مصوب مجمع عمومي .

۱۰ـ خريد و تملك اراضي و املاك مورد نياز شهر جديد و اعمال روشهاي معاوضه ، تهاتر و مشاركت با مالكين با رعايت قوانين و مقررات مربوط .

۱۱ ـ تهيه طرحهاي شهرسازي ، تأسيساتي و معماري اعم از امكان سنجي و مكان يابي ، جامع و تفصيلي ، آماده سازي ، طراحي شهري ، ترافيكي و غيره و نيز تغييرات بعدي و ارايه آنها جهت تصميم گيري به مراجع ذيصلاح .

۱۲ـ خريد ، فروش ، اجاره ، استيجار ، رهن و تحصيل و تملك و استفاده از اموال منقول و غيرمنقول متعلق به شركت .

۱۳ـ نگهداري شهر و وصول عوارض و بهاي خدمات شهري .

۱۴ـ اعلام تخلفات ساختماني و شهرسازي در شهر جديد و حريم آن به مراجع ذي ربط .

۱۵ـ اجراي ساير موارد ارجاعي و يا تفويضي از طرف مجمع عمومي شركت عمران شهرهاي جديد ( مادر تخصصي ) و مجمع عمومي شركت با رعايت قوانين و مقررات مربوط .

فصل سوم ـ اركان شركت

ماده ۶ ـ اركان شركت به شرح زير است : 
الف ـ مجمع عمومي 
ب ـ هيأت مديره و مديرعامل 
ج ـ بازرس ( حسابرس )

ماده ۷ـ نمايندگي سهام شركت در مجمع عمومي با هيأت مديره شركت عمران شهرهاي جديد ( مادرتخصصي ) و رياست مجمع عمومي با رئيس هيأت مديره شركت مزبور است .

ماده ۸ ـ مجامع عمومي شركت عبارتند از : 
۱ـ مجمع عمومي عادي 
۲ـ مجمع عمومي فوق العاده

ماده ۹ـ مجمع عمومي عادي با حضور اكثريت اعضاء و مجمع عمومي فوق العاده با حضور حداقل چهار عضو رسميت خواهد داشت و تصميمات در مجمع عمومي عادي با سه رأي و در مجمع عمومي فوق العاده با چهار رأي موافق معتبر خواهد بود .

ماده ۱۰ـ مجمع عمومي عادي حداقل سالي دو بار به دعوت كتبي رئيس مجمع عمومي يكبار براي رسيدگي به گزارش هيأت مديره و بازرس ( حسابرس شركت ) و بررسي و اتخاذ تصميم نسبت به صورتهاي مالي و بار دوم براي اتخاذ تصميم نسبت به بودجه سال آتي و اصلاحيه و برنامه ها و خط مشي آتي شركت تشكيل مي شود .

تبصره ـ مجمع عمومي فوق العاده و مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده به تقاضاي هر يك از اعضاي مجمع عمومي ، رئيس هيأت مديره و مديرعامل و يا بازرس به دعوت و با حضور رئيس مجمع عمومي تشكيل مي شود .

ماده ۱۱ـ دستور جلسات مجمع عمومي عادي ، عادي به طور فوق العاده و فوق العاده با توجه به پيشنهادات مورد نظر توسط رئيس مجمع عمومي تعيين مي شود .

تبصره ـ دعوت مجمع اعم از عادي ، عادي به طور فوق العاده و فوق العاده ، با ذكر تاريخ و محل تشكيل حداقل پانزده روز قبل از تاريخ جلسه مجمع عمومي به عمل خواهدآمد . سوابق مربوط به موضوعاتي كه در دستور جلسه عمومي قرار دارد بايد همراه دعوتنامه براي اعضاي مجمع ارسال شود .

ماده ۱۲ـ وظايف و اختيارات مجمع عمومي به شرح زير تعيين مي شود :

۱ـ تصويب خط مشي كلي و برنامه هاي كوتاه مدت ، ميان مدت و بلند مدت عمليات آتي شركت در چارچوب مصوبات مجمع عمومي شركت عمران شهرهاي جديد ( مادرتخصصي ) و قوانين و مقررات مربوط .

۲ـ رسيدگي و اتخاذ تـصميم نسبت به گزارش هيأت مديره و گزارش بازرس ( حسابرس ) و صورتهاي مالي و بودجه شركت .

۳ـ اتخاذ تصميم درخصوص انواع مشاركت و سرمايه گذاري و اخذ وام يا تسهيلات و اعتبار با رعايت قوانين و مقررات مربوط .

۴ـ بررسي و اتخاذ تصميم نسبت به پيشنهاد هيأت مديره درخصوص احداث شهر جديد ، شهرك و يا باغستان .

۵ ـ نظارت بر عملكرد شركت و عنداللزوم اخذ گزارش هاي آماري ، صورتحسابهاي مالي و محاسباتي و بررسي آنها به منظور اتخاذ تصميم لازم .

۶ ـ پيشنهاد انتشار اوراق مشاركت به مجمع عمومي شركت عمران شهرهاي جديد ( مادرتخصصي ) براي اتخاذ تصميم در چارچوب قوانين و مقررات مربوط .

۷ـ تأييد ساختار تشكيلاتي شركت با رعايت قوانين و مقررات مربوط و ارايه آن به مراجع ذيصلاح .

۸ ـ نصب و عزل اعضاي هيأت مديره ، مديرعامل و بازرس ( حسابرس ) با رعايت قوانين و مقررات مربوط .

۹ـ تعيين روزنامه كثيرالانتشار براي انتشار آگهي هاي شركت و صدور مجوز افتتاح حساب بانكي .

۱۰ـ تصويب آيين نامه ها و دستورالعملهاي لازم موضوع اين اساسنامه به منظور تسريع و تسهيل در انجام وظايف شركت .

۱۱ـ اتخاذ تصميم درخصوص ايجاد اندوخته هاي احتياطي مورد نياز شركت و اجازه استفاده از ذخاير عمومي شركت به پيشنهاد هيأت مديره با رعايت قوانين و مقررات مربوط .

۱۲ـ بررسي پيشنهاد هيأت مديره در مورد تعيين ، تعديل ، تخفيف و يا تقسيط بهاي خدمات و اراضي با رعايت قوانين و مقررات مربوط و تصويب آن و يا عنداللزوم كسب مجوز از مراجع ذي ربط .

۱۳ـ اتخاذ تصميم درباره موضوعاتي كه اعضاي مجمع عمومي يا هيأت مديره در ارتباط با شركت يا حسب وظيفه محوله به مجمع عمومي پيشنهاد نمايند .

تبصره ـ به منظور تسريع در انجام امور ، مجمع عمومي مي تواند بخشي از اختيارات خود را كه اجراي آن موكول به تهيه دستورالعمل هاي مجمع عمومي شده است ، به هيأت مديره تفويض كند .

ماده ۱۳ـ وظايف مجمع عمومي فوق العاده به شرح زير تعيين مي شود :

۱ـ اتخاذ تصميم نسبت به افزايش يا كاهش سرمايه شركت و پيشنهاد به مجمع عمومي شركت عمران شهرهاي جديد ( مادرتخصصي ) جهت تصويب هيأت وزيران .

۲ـ بررسي و اتخاذ تصميم نسبت به اصلاح يا تغيير مواد اساسنامه شركت در چارچوب قانون و پيشنهاد به مجمع عمومي شركت عمران شهرهاي جديد ( مادرتخصصي ) جهت تصويب هيأت وزيران .

۳ـ بررسي و اتخاذ تصميم نسبت به ادغام يا انحلال شركت و تعيين مديران تصفيه طبق قوانين و مقررات مربوط و پيشنهاد به مجمع عمومي شركت عمران شهرهاي جديد ( مادرتخصصي ) جهت تصويب هيأت وزيران .

ماده ۱۴ـ هيأت مديره مركب از پنج عضو اصلي است كه با تأييد مجمع عمومي براي مدت سـه سال انتخاب مي شوند و پس از انقضاي مدت تا زماني كه تجديد انتخاب به عمل نيامده در سمت خود باقي خواهند بود و انتخاب مجدد آنها براي دوره هاي بعدي بلامانع است .

ماده ۱۵ـ هيأت مديره در اولين جلسه از بين خود مديرعامل ، رئيس و نايب رئيس و يك نفر منشي انتخاب مي كند .

تبصره ـ مديرعامل مي تواند با تصويب سه چهارم آراي حاضر در مجمع عمومي ، همزمان رئيس هيأت مديره نيز باشد .

ماده ۱۶ـ تغيير هريك از اعضاي هيأت مديره قبل از پايان مدت عضويت آنان با پيشنهاد رئيس هيأت مديره و تصويب مجمع عمومي امكانپذير مي باشد .

ماده ۱۷ـ چنانچه قبل از پايان مدت عضويت ، هريك از اعضاي هيأت مديره فوت كند و يا استعفاء دهد و يا عزل شود ، جانشين او براي مدت باقيمانده براي عضويت هيأت مديره انتخاب خواهدشد .

ماده ۱۸ـ جلسات هيأت مديره حداقل هر پانزده روز يك بار بنا به دعوت رئيس هيأت مديره و يا نائب رئيس با حضور اكثريت اعضاء رسميت داشته و تصميمات متخذه با حداقل سه رأي موافق معتبر است .

ماده ۱۹ـ هـيأت مديره داراي دفتري خواهـد بود كه صورتجلسات هيأت مديره با درج نظر اعضاي حاضر با ذكر نظر اقليت در آن ثبت و به امضاي اعضاي حاضر خواهد رسيد . مسئوليت ابلاغ و پيگيري مصوبات هيأت مديره با رئيس هيأت مديره يا مديرعامل مي باشد .

ماده ۲۰ـ وظايف و اختيارات هيأت مديره به شرح زير تعيين مي شود :

۱ـ تهيه و پيشنهاد ساختار تشكيلاتي شركت براي تأييد مجمع عمومي .

۲ـ پيشنهاد سازش در دعاوي و ارجاع امر به داوري و تعيين داور با حق صلح و سازش يا بدون آن و استرداد دعاوي با رعايت قوانين و مقررات مربوط براي تصويب مجمع عمومي .

۳ـ تهيه گزارش عملكرد سالانه ، صورت هاي مالي و همچنين تدوين و ارائه بودجه سالانه شركت با احتساب درصد جابجايي اعتبارات و درآمد حسب مصوبه شركت عمران شهرهاي جديد ( مادر تخصصي ) براي تصويب مجمع عمومي .

۴ـ تهيه و تنظيم آيين نامه ها و دستورالعمل هاي لازم با رعايت قوانين و مقررات مربوط و ارائه آن به مجمع عمومي براي تصويب .

۵ ـ بررسي و اتخاذ تصميم در مورد چگونگي دريافت وام و تسهيلات اعتباري از مؤسسات مالي و اعتباري و سيستم بانكي با رعايت قوانين و مقررات مربوط و بودجه مصوب .

۶ ـ پيشنهاد تعيين ، تعديل ، تخفيف و تقسيط بهاي خدمات ، اراضي و مستحدثات به مجمع عمومي براي تصويب .

۷ـ خريد و تملك اراضي و املاك مورد نياز ، فروش ، اجاره ، استيجار ، صلح حقوق و هرگونه نقل و انتقال اراضي و املاك و مستحدثات طبق قوانين و مقررات مربوط و در حدود اختيارات شركت و دستورالعمل مجمع عمومي .

۸ ـ اتخاذ تصميم نسبت به خريد يا اجاره هرگونه خدمات ، لوازم و اموال منقول كه براي اجراي وظايف محوله لازم باشد و همچنين معاوضه اموال و اراضي و ساختمانهاي ملكي يا مصالحه حقوق خود براي رفع نياز اداري و تأسيساتي شركت .

۹ـ معاوضه ، تهاتر ، مشاركت و واگذاري زمين به قيمت كارشناسي به جاي پرداخت نقدي و امثال آن با رعايت قوانين و مقررات مربوط و در چارچوب دستورالعمل مصوب مجمع عمومي .

۱۰ـ تصويب عقد قرارداد با مشاورين و پيمانكاران حقيقي يا حقوقي طبق قوانين و مقررات مربوط .

۱۱ـ تعيين امضاهاي مجاز تعهدآور .

۱۲ـ مشاركت با اشخاص حقيقي و حقوقي داخلي و خارجي جهت اجراي وظايف شركت براساس قوانين و مقررات مربوط و در چارچوب دستورالعمل مصوب مجمع عمومي .

۱۳ـ استفاده از خدمات اشخاص حقيقي و حقوقي اعم از داخلي و خارجي براي انجام وظايف شركت براساس قوانين و مقررات مربوط .

۱۴ـ بررسي و برنامه ريزي به منظور انجام هرنوع فعاليت خدماتي ، توليدي و حمل و نقل كه به نحوي منطبق با وظايف شركت باشد .

۱۵ـ حفظ و حراست از اراضي و مستحدثات متعلق و تحت اختيار شركت در محدوده شهر جديد و حريم آن ، شهرك و باغستان .

۱۶ـ اجراي سياست ها و دستورالعمل ها و ضوابط ابلاغي مجمع عمومي شركت .

۱۷ـ بررسي و ارجاع ساير مواردي كه وزير راه و شهرسازي و يا مجمع عمومي شركت در حدود قوانين و اين اساسنامه به مديرعامل جهت اجراء تفويض مي نمايد .

۱۸ـ اتخاذ تصميم در ساير موارد با رعايت مفاد اين اساسنامه و قوانين و مقررات مربوط يا پيشنهاد آن به مجمع عمومي شركت جهت تصويب .

تبصره ـ هيأت مديره مي تواند قسمتي از اختيـارات خود را با حفظ مسئوليت به مديرعامل تفويض نمايد .

ماده ۲۱ـ هيأت مديره از بين خود يك نفر را براي مدت سه سال به عنوان مديرعامل پيشنهاد مي نمايد كه با تصويب مجمع عمومي حكم مربوط با امضاي رئيس مجمع عمومي ابلاغ مي شود . انتخاب مجدد مديرعامل بلامانع است .

ماده ۲۲ـ مديرعامل به صورت تمام وقت در اختيار شركت بوده و نمي تواند هيچ نوع اشتغال موظف ديگري در سازمان دولتي و غيردولتي داشته باشد .

ماده ۲۳ـ مديرعامل بالاترين مقام اجرايي و اداري شركت بوده و مسئول حسن جريان امور و حفظ حقوق و منافع و اموال و سرمايه شركت مي باشد و براي اداره امور شركت و اجراي مصوبات مجمع عمومي و هيأت مديره ، داراي هرگونه حقوق و اختيارات قانوني بوده و نمايندگي شركت را در مقابل اشخاص حقيقي و حقوقي با حق توكيل به غير دارد و مي تواند با رعايت مقررات و پس از اخذ نظر مجمع عمومي نسبت به ارجاع موارد به داوري اقدام نمايد و همچنين مي تواند قسمتي از اختيارات خود را به هريك از اعضاي هيأت مديره و يا معاونان و مديران شركت به تشخيص خود تفويض كند تا اداره امور مختلف شركت را كه به اين طريق به آنها محول مي گردد زير نظر و مسئوليت مستقيم وي برعهده گيرند .

ماده ۲۴ـ وظايف و اختيارات مديرعامل به شرح زير تعيين مي شود :

۱ـ تهيه و تنظيم پيشنهـاد خط مشـي برنامه عملياتي و بودجه سالانه شركت به هيأت مديره .

۲ـ تهيه و تنظيم صورت هاي مالي سالانه شركت و ارائه آن به هيأت مديره .

۳ـ تعيين روشهاي اجرايي در چارچوب مقررات و آيين نامه ها و ابلاغ به واحدهاي ذيربط .

۴ـ پيشنهـاد تشكيلات تفصيلـي شركت به هيأت مديره در چـارچوب مصوبات مجمع عمومي .

۵ ـ اجراي مصوبات مجمع عمومي و هيأت مديره .

۶ ـ نصب و عزل معاونان و مديران شركت و اخذ تصميم در مورد كليه امور استخدامي ، رفاهي و پژوهشي كاركنان شركت طبق قوانين و مقررات مربوط .

۷ـ اعمال نظارت بر كليه قسمت هاي شركت مستقيماً يا با تفويض اختيار به اعضاي هيأت مديره ، معاونان و مديران شركت .

۸ ـ انجام ساير وظايفي كه به موجب ساير مقررات به عهده مديرعامل محول شده يا مي شود .

ماده ۲۵ـ در صورت انقضاي مدت مديريت مديرعامل يا استعفاي وي تا زمان انتخاب مديرعامل جديد ، مديرعامل سابق كماكان به فعاليت خود ادامه مي دهد .

ماده ۲۶ـ چك ها و اسناد و اوراق مالي و تعهدآور و قراردادها بايد به امضاي مديرعامل يا نماينده مجاز وي و يكي از اعضاي هيأت مديره به انتخاب هيأت مديره برسد . چك ها علاوه بر امضاي افراد فوق الذكر به امضاي ذيحساب يا جانشين قانوني وي نيز خواهد رسيد و مكاتبات اداري شركت به امضاي مديرعامل مي رسد .

ماده ۲۷ـ بازرس ( حسابرس ) شركت كه سازمان حسابرسي يا از حسابداران رسمي و مؤسسات حسابرسي مي باشد بر اجراي مقررات اساسنامه و آيين نامه هاي مربوط نظارت داشته و صورت هاي مالي شركت را رسيدگي و گزارشهاي لازم را جهت ارايه به مقامات ذيصلاح تهيه مي نمايد و نيز كليه وظايف و اختياراتي كه به موجب قانون تجارت به عهده بازرس محول است انجام مي دهد .

تبصره ۱ـ بازرس ( حسابرس ) نسخه اي از گزارش خود را حداقل پانزده روز قبل از تشكيل مجمع عمومي به مقامات و مراجع ذي ربط ارائه مي نمايد .

تبصره ۲ـ بازرس ( حسابرس ) با اطلاع رئيس هيأت مديره و مديرعامل حق مراجعه به كليه اسناد و مدارك شركت را دارد ، بدون اينكه در عمليات اجرايي دخالت كند و يا انجام وظايف وي موجب وقفه در عمليات شركت شود .

فصل چهارم ـ ساير

ماده ۲۸ـ سال مالي شركت از اول فروردين ماه هرسال شروع مي شود و در آخر اسفند ماه همان سال خاتمه مي يـابد ، به استثناي اولين سال تأسـيس كه از تاريخ تشكيل شروع و آخر اسـفند ماه همان سال ختم مي شـود . دفاتر شركت به تاريـخ روز آخر سـال مـالي بسـته مي شـود . ترازنـامه و حسـاب سود و زيان شـركت و گـزارش هيأت مديره بايد حداقل سي روز قبل از تاريخ تشكيل مجمع عمومي تهيه و به بازرس تسليم شود .

اين اساسنامه به موجب نامه شماره ۱۳۱۱ /۱۰۲ /۹۳ مورخ ۷ /۴ /۱۳۹۳ به تأييد شوراي نگهبان رسيده است .

معاون اول رئيس جمهور ـ اسحاق جهانگيري
       
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( دي ماه 1400 نسخه 1-2-1 )
-