فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        شماره: 4050
تاريخ: 60/9/18
بسم الله الرحمن الرحيم
وزير محترم بازرگاني‌
عطف به نامه شماره 30664 مورخ 60/9/15:
موضوع سؤال شرح و تفسير قانون عادي است كه طبق اصل هفتاد و سوم قانون اساسي در صلاحيت مجلس شوراي اسلامي ميباشد نه شوراي نگهبان. لذا مقتضي است تفسير قانون مصوب شوراي انقلاب اسلامي از مجلس شوراي اسلامي خواسته شود.%

قائم مقام دبير شوراي نگهبان‌
حسين مهرپور
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( تير ماه 1401 نسخه 1-2-1 )
-