فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        شماره: 118
تاريخ: 1368/2/19
بسم الله الرحمن الرحيم
جناب آقاي مهندس ميرحسين موسوي‌ نخست وزير محترم‌
عطف به نامه شماره 12796 مورخ 168/1/28:
موضوع سؤال در جلسه شوراي نگهبان مطرح و مورد بحث و بررسي قرار گرفت. نظر شوراي نگهبان بشرح ذيل اعلام ميگردد:
عضويت وزراء و كارمندان دولت در هيئت امناء و مؤسسات خصوصي و يا دولتي (از جمله عضويت در هيئت امناء دانشگاهها و مدارس غير انتفاعي) بلحاظ اينكه سمتهاي مذكور، شغل سازماني تلقي نميگردد مغايرتي با اصل 141 قانون اساسي ندارد.%ف
قائم‌مقام دبير شوراي نگهبان‌
خسرو بيژني‌
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( مهر ماه 1399 نسخه 1-2-1 )
-