فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        

اصلاح اساسنامه شركت مادرتخصصي دارويي و تجهيزات پزشكي كشور

جلسه 8/‏6/‏1396

 

منشي جلسه ـ  دستور بعدي: «اصلاح اساسنامه شركت مادرتخصصي دارويي و تجهيزات پزشكي كشور[1]

هيئت وزيران در جلسه 11/‏5/‏1396 به پيشنهاد شماره 177/‏100 مورخ 7/‏3/‏1396 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و به استناد ماده واحده قانون استفساريه در خصوص اختيار اصلاح اساسنامه سازمانها، شركتها و مؤسسات دولتي و وابسته به دولت - مصوب 1377- تصويب كرد:

اساسنامه شركت مادرتخصصي دارويي و تجهيزات پزشكي كشور موضوع تصويبنامه شماره 122625/‏ت 38080 هـ مورخ 2/‏8/‏1386 و اصلاحيه آن موضوع تصويبنامه شماره 26915/‏ت 44782هـ مورخ 16/‏2/‏1391 به شرح زير اصلاح ميشود:

1- در ماده (1)، نام شركت به شركت توسعه و تجهيز مراكز بهداشتي و درماني و تجهيزات پزشكي كشور (مادرتخصصي) تغيير مييابد.

2- بندهاي (الف) و (د) ماده (6) به شرح زير اصلاح ميشود:

الف- مطالعه، طراحي، اجرا و نظارت بر بيمارستانها، فضاهاي بهداشتي، درماني و آموزشي و تدارك وسايل و تجهيزات پزشكي، دندانپزشكي، بيمارستاني، آزمايشگاهي و آموزشي.

د- نگهداري و پشتيباني فني و تجهيزاتي بيمارستانها و فضاهاي بهداشتي، درماني و آموزشي.

3- ماده (8) به شرح زير اصلاح ميشود:

ماده 8- مجمع عمومي شركت از اعضاي زير تشكيل ميشود:

1- وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي (رئيس)

2- رئيس سازمان اداري و استخدامي كشور

3- رئيس سازمان برنامه و بودجه كشور

4- وزير امور اقتصادي و دارايي

5- وزير راه و شهرسازي.»

آقاي عليزاده ـ خيلي خب، آقايان [مجمع مشورتي فقهي شوراي نگهبان] فرمودهاند كه اين مصوبه اشكالي ندارد.[2] آقاياني كه ميفرمايند اين اساسنامه اشكال دارد، بفرمايند. پس اساسنامه اشكالي ندارد.

منشي جلسه ـ  حاجآقا، آقاي دكتر سوادكوهي راجع به اين اساسنامه نظر دارند.

آقاي سوادكوهي ـ من معذرت ميخواهم. يك بندي در اين بند (د) ماده (6) در قسمت شماره (2) آوردهاند كه ميگويد: «د- نگهداري و پشتيباني فني و تجهيزاتي بيمارستانها، فضاهاي بهداشتي، درماني و آموزشي». اين عبارت «نگهداري و پشتيباني» اين ابهام را درست ميكند كه آيا اين شركت، شركت منحصر است؟ يا اينكه يكي از وظايف اين شركت اين است كه نگهداري بكند و پشتيباني فني بكند؟ يعني آيا جاهاي ديگر نميتوانند اين كارها را انجام بدهند؟ از اين حيث به نظرم مبهم است.

آقاي عليزاده ـ منظورتان را نفهميدم.

آقاي سوادكوهي ـ اين قسمت محل ابهام است. يعني نميشود الآن اظهار نظر كرد.

آقاي عليزاده ـ چه چيزي ابهام دارد؟

آقاي سوادكوهي ـ ببينيد؛ اين شركت يك شركت مادرتخصصي است. شركتهاي مادرتخصصي شركتهايي هستند كه معمولاً وظيفهي اصليشان مسائل مربوط به مديريت و قاعده‌‌‌گذاري است و نظارتهاي خاصي كه در برخي قسمتهاي ديگر همين مصوبه آمده است، مثل بند (الف) ماده (6) كه ميگويد: «الف- مطالعه، طراحي، اجرا و نظارت بر بيمارستانها». اما ماهيت اين بند (6) كاملاً فرق ميكند. با اين بند، ماهيت شركت به يك ماهيت ديگر تبديل ميشود. يعني ميخواهم بگويم ماهيت آنچه كه در ارتباط با اين شركتها است، قاعدتاً نبايد اينگونه وظايف را داشته باشد.

آقاي عليزاده ـ ميدانم. كجايش خلاف قانون اساسي يا خلاف شرع است؟

آقاي سوادكوهي ـ ظاهراً اين بند با ماهيت آنچه كه در ارتباط با شركت مادرتخصصي است، متفاوت است.

آقاي عليزاده ـ چرا ميفرماييد ماهيتش اشكال دارد؟

آقاي سوادكوهي ـ چون مغاير با آن مصوباتي ميشود كه براي ايجاد شركتهاي مادرتخصصي داريم و از اهداف ايجاد شركتهاي مادرتخصصي خارج ميشود.

آقاي عليزاده ـ راجع به شركتهاي مادرتخصصي چه داريم؟

آقاي سوادكوهي ـ چون در اين اصلاحيه گفته است اين شركت، نگهداري كند، پشتيباني فني انجام بدهد و پشتيباني تجهيزاتي انجام بدهد، اشكال دارد. حالا اگر اجازه بدهيد، روي اين مطلب يك مقدار بحث بشود. از دستورجلسهي امروز خارج شود تا نسبت به آن بررسي بيشتري انجام دهيم.

آقاي عليزاده ـ نه، الآن جزء دستورجلسه است، چرا خارج بشود؟

آقاي سوادكوهي ـ براي اينكه بايد يك مقدار روي آن مطالعه شود.

آقاي عليزاده ـ چه مطالعهاي بشود؟! اگر خلاف قانون اساسي است، همين الآن بگوييم.

آقاي سوادكوهي ـ ببينيد؛ ما در اين زمينه يك قانوني داريم كه به سياستهاي كلّي اصل (44) قانون اساسي مربوط ميشود. در آنجا موادي در خصوص موضوع واگذاري شركتها داريم كه طبق آن، با اصلاحاتي كه انجام گرفت، شركتهايي به وجود آمد كه آن شركتها، شركتهاي مادرتخصصي شدند. اين شركتهاي مادرتخصصي، در واقع شركتهاي تصديگر نيستند. اما از ظاهر اين متن اصلاحي اساسنامه كه در اينجا هست، اين استفاده ميشود كه اين شركت از حالت حاكميتي و اعمال حاكميت دارد به يك امر جديد كه در اينجا آمده است، تبديل ميشود و در وظايفش «نگهداري و پشتيباني» آمده است، مگر اينكه مفهوم ديگري از عبارت «نگهداري و پشتيباني» استفاده شده باشد. من از اين جهت اجازه ميخواهم كه اين مطلب را به پژوهشكده يا به يك قسمت مطالعاتي ديگر ارجاع بدهيم تا بر روي آن كار كنند و ما بعد از ملاحظهي گزارش آنها، نظر بدهيم و ببينيم آيا اين اصلاحيه با آن هدفي كه در واگذاري شركت‌‌ها مدّ نظر بود و بعد، در ارتباط با فلسفهي ايجاد شركتهاي مادرتخصصي است، همخواني دارد و سازگاري دارد يا خير؟ اگر موافقت كنيد، اين كار را بكنيم، و اگر نه كه بگذريم.

آقاي عليزاده ـ جناب آقاي دكتر اسماعيلي، بفرماييد.

آقاي اسماعيلي ـ آقاي دكتر، اين شركتهاي مادرتخصصي در حقيقت همان هُلدينگها هستند. ما هلدينگها را به «مادرتخصصي» ترجمه كرديم. اين شركتهاي مادرتخصصي خودشان نميآيند اين كارهاي تصديگرايانه را انجام بدهند، بلكه اينها شركتهاي متعددي زيرمجموعهشان دارند و اينها از بالا نسبت به آنها نظارت ميكنند. مثلاً فرض كنيد اينجا در بند (الف) ماده (6) گفته است: «الف- مطالعه، طراحي، اجرا و نظارت بر بيمارستانها»، آيا اين يعني خود اين شركت ادرتخصصي بيايد بيمارستان بسازد؟ نه، اينطور نيست، بلكه يعني شركتهاي زيرمجموعهاي كه دارد، اين اقدامات را انجام دهند. يك شركتش طراحي ميكند، يك شركتش اجرا ميكند، يك شركتش هم نظارت ميكند.

آقاي عليزاده ـ و آنجايي هم كه خودش نبايد انجام بدهد، با شركت خصوصي قرارداد ميبندد.

آقاي اسماعيلي ـ بله.

آقاي عليزاده ـ ايرادي ندارد.

آقاي اسماعيلي ـ يعني خود اين شركتهاي مادرتخصصي و هلدينگها كار نميكنند.

آقاي سوادكوهي ـ درست است، ولي الآن شما براي اين هلدينگ و شركت مادرتخصصي يك وظيفهي جديدي در نظر گرفتهايد كه همان چيزي است كه در اين بند (د) ماده (6)، از شق (2) اين اصلاحيه آمده است كه نگهداري كند و پشتيباني كند.

آقاي اسماعيلي ـ خب منظورش اين است كه خودش مستقيماً و مباشرتاً انجام دهد؟!

آقاي سوادكوهي ـ بله، منظورش مباشرتاً است. ميخواهم عرض كنم آنچه كه الآن از اين اصلاحيه استفاده ميشود، اين است كه شما مباشرت داشته باش؛ در چه امري؟ در امر نگهداري.

آقاي اسماعيلي ـ نه، منظور اين مصوبه مباشرت نيست.

آقاي سوادكوهي ـ امر نگهداري كاملاً با نظارت متفاوت است و با آنچه كه هدف هلدينگ است، كاملاً متفاوت است. اين هلدينگ بايد چه كار بكند؟ بايد يك قسمت از مجموعه را سازماندهي بكند. ميخواهم عرض كنم كه اگر اجازه بدهيد يك مقدار روي اين موضوع مطالعه شود و گزارشش براي هفتهي آينده يا جلسهي بعد كه آماده شد، خدمت شما ارائه بدهيم.

آقاي ابراهيميان ـ محتواي قانون اجراي سياستهاي كلّي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي [مصوب 8/‏11/‏1386 مجلس شوراي اسلامي] اعم از خود سياستهاي كلي اصل (44) است؛ يعني وارد جزئيات بيشتري شده است. لذا مخالفت با اين قانون، لزوماً به معناي مخالفت با سياستهاي كلّي اصل (44) نيست. ولي اين فرمايش شما درست است كه احتمال دارد با آن حيطههايي كه مثلاً در قانون گفتهاند كه دولت در اين حيطه مداخله نكند، مغايرت داشته باشد. حالا نميدانم دوستان در پژوهشكده [= مجمع مشورتي حقوقي شوراي نگهبان] چيزي در خصوص اين موضوع گفتهاند يا نه؟ يعني آيا به اين قضيه التفات داشتهاند؟ جستجو كردهاند؟

آقاي هاشمي شاهرودي ـ اين اصلاحيه برعكس اين چيزي است كه [آقاي سوادكوهي] ميفرمايند؛ يعني در اينجا نقش شركت را به درستي اصلاح كرده است، چون نقش شركت مادرتخصصي را به حيطهي نظارت برده است. بند (الف) ماده (6) قبل از اصلاح را ببينيد: «الف- تهيه، توزيع، خريد، فروش دارو و ...».[3] قبلاً اينها همه از كارهاي شركت بود.

آقاي ابراهيميان ـ  درست است.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ اما الآن اينجا در اين اصلاحيه آمده همهي آن كارهاي تصديگرايانهي قبلي را حذف كرده و گفته است: «الف- مطالعه، طراحي، اجرا و نظارت بر بيمارستانها و فضاهاي بهداشتي»؛ يعني اين اصلاحيه، كارهاي تصديگرايانه را كم كرده است؛ اختياراتش را كم كرده و به سمت نظارت برده است. اين اختيارات را كه خود شركت بيايد وارد بازار بشود، بفروشد، بخرد، دارو بياورد، با اين اصلاحيه از او گرفتهاند.

آقاي ابراهيميان ـ آقاي دكتر سوادكوهي ميگويند در اين اصلاحيه، هنوز موضوع لُجستيك و پشتيباني و مانند اينها، از جمله امور تصديگري است.

آقاي عليزاده ـ آقاي دكتر، اين اصلاحيه كه نگفته است خود اين شركت نگهداري بكند.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ در بند (د)، قبل از اين اصلاحيه هم، همين موضوع «حمايت» بوده است. طبق اين اصلاحيهي جديد هم اينطور شده است: «د- نگهداري و پشتيباني فني و تجهيزاتي بيمارستانها و فضاهاي بهداشت، درماني و آموزشي.»

آقاي عليزاده ـ ما در هيچكدام از اين موارد، مباشرت خود شركت را نميبينيم.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ  بله، مباشرت نيست.

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ شركتهاي مادرتخصصي معمولاً با شركتهاي ديگر قرارداد دارند. اينها خودشان فقط برنامهريزي ميكنند.

آقاي عليزاده ـ بله.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ ميخواستهاند دست بيمارستانها را بيشتر باز كنند و نقش اين شركتها را ناظر و حامي كنند.

آقاي عليزاده ـ بله، خيلي خب؛ سراغ دستور بعدي برويم. بعدي را بياوريد.[4]

 

=============================================================================================================

[1]. اصلاح اساسنامه شركت مادرتخصصي دارويي و تجهيزات پزشكي كشور در تاريخ 11/‏5/‏1396 به تصويب هيئت وزيران رسيد. اين مصوبه، مطابق با روند قانوني پيشبيني شده در اصل (85) قانون اساسي طي نامهي شماره 59907/‏54371  مورخ 18/‏5/‏1396 به شوراي نگهبان ارسال شد. شوراي نگهبان پس از بررسي اين مصوبه در جلسهي مورخ 8/‏6/‏1396، نظر خود مبني بر عدم مغايرت اين مصوبه با موازين شرع و قانون اساسي را طي نامهي شماره 2398/‏102/‏96 مورخ 8/‏6/‏1396 به هيئت وزيران اعلام كرد.

[2]. نظر كارشناسي مجمع مشورتي فقهي شوراي نگهبان، شماره 148/‏ف/‏96 مورخ 8/‏6/‏1396: «اصلاح اساسنامه شركت مادرتخصصي دارويي و تجهيزات پزشكي كشور مصوب هيئت وزيران كه چون اصل اصلاح آن مستند به ماده واحده استفساريه مجلس است، از اين رو بلا اشكال است و مفاد آن نيز مطلبي كه خلافشرع يا قانون اساسي باشد [ندارد]؛ لذا بدون ايراد شناخته شد.»

[3]. ماده (6) اساسنامه شركت مادرتخصصي دارويي و تجهيزات پزشكي كشور مصوب 1/‏7/‏1386 هيئت وزيران با اصلاحات و الحاقات بعدي: «ماده 6- موضوع شركت به شرح زير است:
الف- تهيه، توزيع، خريد و فروش دارو و مواد اوليه آن، شير خشك، مواد و سموم بهداشتي و واكسن، مواد، ملزومات، وسايل و تجهيزات پزشكي و بهداشتي و درماني بيمارستاني و دندانپزشكي و آزمايشگاهي و توانبخشي (با اولويت تأمين و تعديل نرخ بازار) از طريق منابع داخلي و خارجي
ب- ارائه خدمات و پشتيباني دانشگاهها، بيمارستانها، مراكز درماني، آزمايشگاهي و توانبخشي در زمينههاي تطبيق با استانداردها، كاليبراسيون، كنترل كيفيت، مشاوره مهندسي پزشكي و دارويي
ج- انجام ساير فعاليت ها و اقدامات لازم در موارد مرتبط با موضوع شركت
د- (الحاقي 4/‏2/‏1390) حمايت و پشتيباني از طرحها و برنامههاي مرتبط با صادرات دارو، تجهيزات پزشكي و خدمات سلامت از طريق شركت در نمايشگاههاي داخلي و بينالمللي و ساير فعاليتهاي مرتبط با توسعه صادرات در حوزه سلامت.»

[4]. نظر شماره 2398/‏102/‏96 مورخ 8/‏6/‏1396 شوراي نگهبان: «عطف به نامه شماره 59907/‏54371 مورخ 18/‏5/‏1396، اصلاح اساسنامه شركت مادرتخصصي دارويي و تجهيزات پزشكي كشور مصوب جلسه مورخ يازدهم مردادماه يكهزار و سيصد و نود و شش هيئت وزيران، در جلسه مورخ 8/‏۶/‏1396 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.»

-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( آذر ماه 1400 نسخه 1-2-1 )
-