فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        شماره: 1433
تاريخ: 1367/7/5
بسم الله الرحمن الرحيم
رياست محترم مجلس شوراي اسلامي‌
عطف به نامه شماره 34734/250/د.ه‍ مورخ 1367/2/24:
موضوع سؤال در جلسه شوراي نگهبان مطرح و مورد بحث و بررسي قرار گرفت و نظر تفسيري حاصل نشد و استظهار اكثريت اعضاء از اصل 75 قانون اساسي آنست كه:
"تعيين طريق جبران كاهش و يا تأمين هزينه براي قابليت يافتن طرح در مجلس شوراي اسلامي لازم است".%ف
دبير شوراي نگهبان‌
محمد محمدي گيلاني‌
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( مهر ماه 1399 نسخه 1-2-1 )
-