فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        عطف به نامه شماره 16618/ 1 مورخ 17/ 12/ 59 پيوست، تذكر داده مي‌شود كه در بند 3 اظهارنظر جنابعالي مورد ندارد.
       
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( فروردين ماه 1400 نسخه 1-2-1 )
-