فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
    تاريخ : 28/ 11 /65
شماره: 20097 /771/ح

محترم شوراي نگهبان
سلام عليكم
 احتراماً با سلام و اهداء تحيات، مفروض مي‌دارد: اداره امور اسناد و سردفتران سازمان ثبت اسناد و املاك كشور طي نامه‌اي كه در پاسخ به درخواست اين كميته دائر بر پيگيري تخلفات سردفتران تهيه و ارسال نموده ضمن استناد به ماده 46 قانون دفتر اسناد رسمي، موضوع مرور زمان را در رابطه با تخلفات سردفتران ساري و جاري دانسته و نتيجتاً از تعقيب متخلف صرفنظر نموده است و عليرغم اينكه اين كميته طي شرح مندرج در نامه شماره 14793/ 541/ ح مورخ 3/ 9 /1365، بتفضيل عدم موجهيت نظر اداره مرقوم دائر بر موضوع مرور زمان را باطلاع رسانده، ولي مع‌الاسف اداره مزبور همچنان بر نظر قبلي خود دائر بر اعتبار ماده 46 قانون دفاتر اسناد رسمي و شمول آن بر تخلفات سردفتران اصرار مي‌نمايد، لهذا اينكه ناگزير بتجويز اصول نود و يك نود و شش قانون اساسي مراتب را بعرض آن شورا محترم مي‌رساند تا آن شورا محترم در خصوص تهافت و يا عدم تهافت ماده مرقوم (ماده 46 قانون دفاتر اسناد رسمي مصوب 25 /4 /54) با احكام اسلام (موضوع مرور زمان) اظهارنظر فرموده و با ارشادات خود ما را مستظهر فرمايند.
قبلاً از بذل عنايت يكايك اعضاء محترم آن شورا تقدير و تشكر مي گردد. ضمناً بپيوست تصاوير نامه شماره 77/1/ ط 13447 / س / د/2 مورخ 10/ 11 /64 اداره امور اسناد و سردفتران و همچنين نامه شماره 14793 / 541 / ح مورخ 3 /9/ 65 اين كميته ايفاد مي‌گردد. /م.
هيئت سرپرستي كميته امور صنفي تهران             
دفتر حقوقي
    
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( فروردين ماه 1400 نسخه 1-2-1 )
-