فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        شماره: 1534/ 21/ 75
تاريخ: 14/ 12/ 1375

رياست محترم مجلس شوراي اسلامي‌
با سلام‌
چون به صراحت اصل 112 قانون اساسي مصوبه‌هاي مجلس شوراي اسلامي در صورتي قابل ارجاع به مجمع تشخيص مصلحت است كه شوراي نگهبان آن را خلاف موازين شرع و يا قانون اساسي تشخيص داده و مجلس با در نظر گرفتن مصلحت نظام نظر شورا را تأمين نكند، عليهذا ارجاع موضوع از ناحيه رياست و به تشخيص اعضاء كميسيون حتي با اطلاع مجلس كافي به تأمين قيود و شرايط اصل مزبور نمي‌باشد و لازم است مصوبه پس از يأس از دستيابي به راه حل مناسب در جهت تأمين نظر اين شورا و رأي مجلس به مجمع تشخيص مصلحت نظام ارجاع شود.

دبير شوراي نگهبان‌
احمد جنتي‌
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( آبان ماه 1400 نسخه 1-2-1 )
-