فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        شماره: 2630
تاريخ: 1360/4/4
بسم الله الرحمن الرحيم
سرپرست محترم اداره سياسي ايدئولوژيك
ستاد مشترك ارتش جمهوري اسلامي ايران‌
عطف به نامه شماره 121ـ03ـ701 ــ 1359/11/15:
موضوع در جلسه رسمي شوراي نگهبان مطرح شد. نظر اكثريت اعضاء شورا بر اينستكه در استخدام براي نيروهاي مسلح طبق اصل 144، افراد مكتبي و مؤمن به اهداف انقلاب بايد استخدام شوند و نسبت به خدمت وظيفه اقليتها از جهت قانون منعي نيست. هر نوع كه وضع ارتش و مصالح عالي آن اقتضاء دارد اقدام نمائيد.%
دبير شوراي نگهبان‌
لطف‌الله صافي‌
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( آذر ماه 1400 نسخه 1-2-1 )
-