فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        شماره: 77/دال ه‍
تاريخ: 1359/10/16
شوراي محترم نگهبان قانون اساسي‌
براساس اصل شصت و نهم قانون اساسي «مذاكرات مجلس شوراي ملي بايد علني باشد و گزارش كامل آن از طريق راديو و روزنامه رسمي براي اطلاع عموم منتشر شود....»
اولاً: مشروح مذاكرات علني مجلس از طريق صداي جمهوري اسلامي مستقيماً از مجلس پخش ميگردد، بنظر ميرسد كه چنانچه گزارشي فشرده حاوي همه‌ي نكات و تصميمات متخذه در جلسات علني توسط راديو تهيه و در پايان اخبار روز پخش گردد مفيدتر است، نظر شما را در اين مورد خواستاريم.
ثانياً: با توجه به صرفه‌جوئي و كمبود كاغذ انتشار چندين ساعت مذاكرات علني در روزنامه رسمي مشكلاتي را فراهم ميسازد، لذا پيشنهادات زير جهت تصميم‌گيري ارائه ميشود تا در صورت عدم مغايرت با قانون اساسي يكي از دو راه انتخاب و بدان عمل شود:
1ـ يكصد نسخه از صورت مشروح مذاكرات از هر جلسه تهيه و در اختيار روزنامه رسمي قرار گيرد تا بعنوان ضميمه روزنامه در اختيار مراكز نيازمند گذارده شود.
2ـ گزارشي فشرده حاوي تمام نكات و تصميمات متخذه از مشروح مذاكرات در هر جلسه تهيه و در اختيار روزنامه رسمي جهت انتشار گذارده شود.
ضمناً فتوكپي مكاتبات مربوطه جهت اطلاع به پيوست ايفاد ميگردد.
رئيس مجلس شوراي اسلامي‌
اكبر هاشمي رفسنجاني‌
       
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( ارديبهشت ماه 1401 نسخه 1-2-1 )
-