فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        شماره: 3030
تاريخ: 1/ 8 /1364
رياست محترم ديوان عدالت ادارى
عطف به نامه شماره 4476 ـ ك ر ـ 41 و 5910 ـ ك ر ـ 41:
در مورد تصويب‌نامه شماره 81870 هيئت وزيران پس از بحث و بررسى در جلسات متعدد به نظر اكثريت فقهاى تصويب‌نامه دولت از لحاظ اينكه كارمندان را ملزم به ادامه خدمت و قبول ترتيب مقرر در بخشنامه نمى‏نمايد و نظر به اينكه كارمند مى‏تواند بدون دريافت حقوق بازنشستگى با ترك خدمت حقى را كه مدعى است از صندوق دريافت نمايد مغاير با شرع شناخته نشد.
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( شهريور ماه 1399 نسخه 1-2-1 )
-