فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        شماره: 4476 ـ ك ـ ر ـ 41
تاريخ: 3/ 10/ 1363
محضر محترم فقهاى شوراى نگهبان (ادام اللّه‏ توفيقهم)
پس از سلام؛
 در كلاسه پرونده 62/189 دادخواست دانشگاه صنعتى‏شريف، كه در هيأت عمومى ديوان عدالت ادارى مطرح مى‏باشد شكايتى به طرفيت هيأت وزيران دولت جمهورى اسلامى ايران به خواسته ابطال تصويبنامه شماره 81870 ـ 11/ 10/ 62 به لحاظ غيرشرعى بودن مطرح شده كه خواهشمند است در مورد شرعى بودن يا نبودن تصويبنامه مزبور اعلام نظر فرماييد. سپس هيأت عمومى ديوان عدالت ادارى بر طبق ماده 25 قانون ديوان مصوب بهمن ماه 1360 بتواند به موضوع رسيدگى نمايد. يك نسخه از دادخواست و ضمايم به پيوست تقديم گرديد.
رئيس كل ديوان عدالت ادارى
غلامرضا رضوانى
       
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( مهر ماه 1399 نسخه 1-2-1 )
-