فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        شماره 812/ب/ه
تاريخ: 9/ 9 /73 
شوراي محترم نگهبان 
نظر باينكه در ماده 5 تصويبنامه شماره 7118/ت 211 ه مورخ 6 /6 /1373 كه تصوير آن پيوست است به مدت و نرخ سود(بهره) وام شريك خارجي تصريح شده لذا خواهشمند است مراتب در محضر فقهاء محترم آن شورا مطرح و نظر به متخذه به اينجانب اعلام گردد.
رئيس مجلس شوراي اسلامي - علي اكبر ناطق نوري
       
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( ارديبهشت ماه 1400 نسخه 1-2-1 )
-