فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        شماره: 76/21/583
تاريخ: 1376/3/10
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
باسلام، نامه شماره 78108 مورخ 1373/12/22 در جلسه مورخ 1376/3/7 شوراي نگهبان مطرح شد و نظر تفسيري شورا بدين شرح اعلام مي‌گردد:
«1 ـ مقصود از تفسير، بيان مراد مقنّن است بنابراين تضييق و توسعه قانون در مواردي كه رفع ابهام قانون نيست، تفسير، تلقي نمي شود.
2 ـ تفسير از زمان بيان مراد مقنّن در كليه موارد لازم الاجرا است. بنابراين در مواردي كه مربوط به گذشته است و مجريان برداشت ديگري از قانون داشته اند و آن را به مرحله اجراء گذاشته اند تفسيرق قانون به موارد مختومۀ مذكور، تسرّي نمي يابد.»

دبير شوراي نگهبان - احمد جنتي
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( ارديبهشت ماه 1401 نسخه 1-2-1 )
-