فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        شماره : 575 /21 /79
تاريخ : 9 /4 /79

رياست محترم بنياد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامي

با سلام
عطف به نامه­ شماره 14188/ 1/ 11 /22736 /10 مورخ 16/ 11/ 1378؛
موضوع در جلسه مورخ 8/ 4/ 1379 فقهاء شوراي نگهبان مطرح شد و با توجه به مواردي از قانون «حفاظت و توسعه صنايع ايران» كه قبلاً فقهاء شوري آنها را خلاف شرع اعلام نموده­اند باقي مانده از قانون خلاف موازين شرع شناخته نشد.

دبير شوراي نگهبان
احمد جنتي
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( فروردين ماه 1400 نسخه 1-2-1 )
-