فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
    شماره : 838/79 /3
تاريخ : 11 /7 /1379

حضور محترم اعضاي شوراي نگهبان

سلام عليكم
احتراماً همان­گونه كه مستحضريد «از لحاظ شرعي الزام قاضي بر تبعيت از استنباط قضات ديگر و منع مطلق از عمل به استنباطات خود شرعي نيست.» بر همين اساس بفرمائيد مقررات ماده 408 قانون آئين دادرسي مدني كه صراحت دارد «... دادگاه مرجوع اليه طبق استدلال هيأت عمومي ديوان عالي كشور حكم مقتضي صادر مي­نمايد ...» با مبناي شرعي مذكور قابل جمع است يا خير؟ بدين معنا كه به تكليف ماده 408 قاضي مكلف باشد برابر نظر قضات محترم هيأت عمومي ديوان كشور انشاء رأي كند. 
									   محمدباقر الفت	
							    رئيس شعبه سوم دادگاه عمومي قزوين
    
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( فروردين ماه 1400 نسخه 1-2-1 )
-