فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
    شماره: 873
تاريخ: 15/ 12 /73


شوراي محترم نگهبان
با عنايت به اينكه بموجب بند "ج" تبصره 18 قانون بودجه سال 1373 كل كشور انجام مقصود مقنن با پيشنهاد سازمان برنامه و بودجه و تصويب هيات وزيران وجاهت قانوني خواهد داشت آيا به شرح تصويبنامه شماره 42086 / ت 334 ه - 1/9/1373 كه رونوشت آن پيوست است مي‌توان با استناد به اصل يكصد و هفتم قانون اساسي با انتخاب رئيس سازمان برنامه و بودجه به عنوان نماينده ويژه رئيس جمهور در واقع يك مرجع يعني سازمان برنامه و بودجه را جايگزين دو مرجع مورد نظر مقنن قرار داد و يا به بيان ديگر آيا اصل يكصد وبيست هفتم قانون اساسي شامل مورد فوق الذكر و نظير آن مي‌شود يا خير خواهشمند است نظر آن شورا محترم در خصوص مورد براي اينجانب ارسال شود.
                              
                 علي اكبر ناطق نوري
             رئيس مجلس شوراي اسلامي
    
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( اسفند ماه 1398 نسخه 1-2-1 )
-