فايل ضميمه :
        لايحه تصويب احكام و مصوبات بيست‌وسومين كنگره اتحاديه جهاني پست...

با عنايت به اقدام مجلس محترم داير بر الحاق يك تبصره به ذيل بند(7) لايحة مزبور، به نظر، عبارات مندرج در متن مادة(32) لايحه و مادة(132) از آيين‌نامه عمومي، كه مفهم مغايرت با اصول قانون اساسي بوده، مرتفع مي‌باشد.
لكن با عنايت به بندهاي(1) و (2) مادة(22) اساسنامة اتحادية جهاني پست، كه وجود هرگونه شرطي را در اساسنامه و آيين‌نامه عمومي غيرممكن و كالعدم دانسته و از طرف ديگر با التفات به الحاق ايران به كنوانسيون وين 1969 كه به موجب بند(الف) از مادة(19) اين كنوانسيون، پيش‌بيني حق شرط نسبت به يك معاهده هنگامي مسموع است كه حق مزبور در متن معاهده تصريحاً پيش‌بيني گرديده باشد و حال آنكه مادة(22) اساسنامه اتحاديه جهاني پست، صريحاً پيش‌بيني چنين شرطي را ممنوع دانسته، عليهذا اعتبار تبصرة الحاقي مجلس محترم به ذيل لايحه، به نظر فاقد هرگونه ارزش قانوني است و بنابراين ايراد اصل 139 به قوت خود باقي است.
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( اسفند ماه 1398 نسخه 1-2-1 )
-