فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
    شماره : 2013/هـ
تاريخ : 9 /6 /77

دبير محترم شوراي نگهبان
عطف به نظريه شماره 72220 مورخ 20/ 12/ 1373 آقايان فقها محترم آن شورا، با پيوست نمودن تصوير تصويب­نامه شماره 7118/ت 211 هـ مورخ 6 /6 /1373 و تصويب­نامه اصلاحي شماره 29924/ت 19748 هـ مورخ 10 /5/ 1377 خواهشمند است با طرح قضيه در محضر فقهاء محترم شوراي نگهبان، چنانچه با اصلاح به عمل آمده، نظر فقهاء محترم تأمين و تصويب­نامه اخيرالذكر متضمن رفع مغايرت از تصويب­نامه قبلي با موازين شرعي است مراتب به اينجانب اعلام و در غير اين صورت يعني مرتفع نشدن مغايرت تصويب­نامه شماره 7118/ت 211 هـ مورخ 6 /6/ 1373 با موازين شرعي نيز مقرر فرمائيد نظر آن شوراي محترم براي اينجانب ارسال گردد.
                                                علي اكبر ناطق نوري
                                              رئيس مجلس شوراي اسلامي
    
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( فروردين ماه 1400 نسخه 1-2-1 )
-