فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        

شماره: 96/102/231

تاريخ: 1396/1/23

باسمه تعالي

معاون اول محترم رئيس جمهور  

عطف به نامه‌ شمارة 166335/‏53547 مورخ 25/‏12/‏1395؛

اصلاح اساسنامه شركت فناوري اطلاعات ايران

مصوب جلسه مورخ بيست و پنجم اسفند ماه يكهزار و سيصد و نود و پنج هيأت وزيران؛ در جلسه مورخ 23/‏01/‏1396 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه نظر شورا به شرح ذيل اعلام مي‌گردد:

_ از اين جهت كه مشخص نيست اساسنامه شركت دولتي وابسته به سازمان مذكور به وسيله چه مرجعي تصويب مي‌شود، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

احمد جنتي

دبير شوراي نگهبان

 

-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( بهمن ماه 1400 نسخه 1-2-1 )
-