فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        

شماره: 98/102/10616

تاريخ: 1398/4/11

باسمه تعالي

معاون اول محترم رئيس جمهور  

عطف به نامه شمارة 132889/‏55905 مورخ 09/‏10/‏1397؛

اصلاحيه اساسنامه سازمان مجري ساختمانها و

تأسيسات دولتي و عمومي (شركت مادر تخصصي)

مصوب جلسه مورخ پنجم دي ماه يكهزار و سيصد و نود و هفت هيأت وزيران در جلسه مورخ 05/‏04/‏1398 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.

عباسعلي كدخدائي

-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( بهمن ماه 1400 نسخه 1-2-1 )
-