فايل ضميمه :
        لايحه يك فوريتي مبارزه با قاچاق كالا و ارز اعاده شده از سوي شوراي محترم نگهبان.

بررسي : بحث در مورد اين لايحه به پايان نرسيد.
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( مهر ماه 1398 نسخه 1-2-1 )
-