فايل ضميمه :
        : طرح دو فوريتي تعيين تكليف تأمين اجتماعي اشخاصي كه ده سال و كم‌تر حق‌بيمه پرداخت كرده‌اند اعاده شده از سوي 
شوراي محترم نگهبان.

بررسي : با اصلاحات انجام شده ايرادات شوراي محترم نگهبان رفع شده است.
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( خرداد ماه 1399 نسخه 1-2-1 )
-