فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        شماره ابلاغ : 26126/ت 31375ه	شماره انتشار : 17595	
تاريخ ابلاغ: 01/ 05/ 1384	تاريخ روزنامه رسمي : 04/ 05/ 1384	

هيئت وزيران در جلسه مورخ31/ 1/ 1384 بنا به پيشنهاد مشترك وزارت بازرگاني و سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و به استناد ماده ( 7 ) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب 1383 ـ اساسنامه شركت غله و خدمات بازرگاني منطقه سه را به شرح زير تصويب نمود :

اساسنامه شركت غله و خدمات بازرگاني منطقه سه
مصوب 31/ 01/ 1384

فصل اول ـ كليات و سرمايه

ماده 1ـ نام شركت بهمن فارس به شركت غله و خدمات بازرگاني منطقه يك ( شامل استانهاي فارس ، كهگيلويه و بويراحمد و بوشهر ) كه در اين اساسنامه به اختصار شركت ناميده مي شود تغيير و درچارچوب اين اساسنامه ساماندهي مي يابد .

ماده 2ـ هدف از تشكيل شركت ، انجام فعاليتهاي بازرگاني در زمينه تنظيم بازار ، تهيه ، تدارك و نگهداري ، خريد و فروش و توزيع كالاهاي اساسي ، حساس ، ضروري و هرگونه فعاليتي كه به منظور دستيابي به اهداف شركت بازرگاني دولتي ايران لازم و ضروري مي باشد .

ماده 3ـ مركز شركت ، شهرستان شيراز خواهد بود .

ماده 4ـ نوع شركت ، سهامي ( خاص ) است و از هر لحاظ استقلال مالي دارد و طبق قوانين و مقررات مربوط و مفاد اين اساسنامه اداره مي شود .

ماده 5 ـ مدت شركت نامحدود است .

ماده 6 ـ سرمايه شركت مبلغ 000/000/ 50ريال مي‌باشد كه به 500 سهم 000/ 100 ريالي منقسم گرديده است و تماماً متعلق به شركت مادر تخصصي بازرگاني دولتي ايران مي‌باشد.

فصل دوم ـ موضوع فعاليت و وظايف شركت

ماده 7 ـ براي نيل به اهداف مندرج در اين اساسنامه شركت مجاز به اقدامات زير مي باشد : 
1ـ انجام فعاليتهاي لازم در راستاي اهداف شركت از قبيل واردات ، خريد ، تداركات و تجهيزات ، نگهداري ، ذخيره سازي ( انبار ، سيلو و … ) آماده سازي ، بسته بندي ، توزيع ، فروش و صادرات كالاي اساسي ، حساس ، ضروري با استفاده از كليه ابزارهاي متداول اقتصادي . 
2ـ خريد ، ايجاد ، احداث ، اداره ، اجاره ، استجاره و نگهداري تجهيزات و تاسيسات ذخيره سازي كالاهاي اساسي و ضروري از قبيل انبار ، سيلو و سردخانه در اختيار شركت . 
3ـ ارايه خدمات بازرگاني ، آموزشي ، پژوهشي و آزمايشگاهي در چارچوب اهداف شركت . 
4ـ انجام تمهيدات لازم به منظور مشاركت بخش غير دولتي در انجام فعاليتهاي مندرج در موضوع فعاليت شركت . 
5 ـ انجام اموري كه شركت بازرگاني دولتي ايران در اجراي اساسنامه خود ، انجام آن را به عنوان كارگزار به شركت ارجاع مي كند . 
6 ـ تحصيل هرگونه وام و اعتبار و تسهيلات مالي از منابع داخلي و خارجي و انجام ساير روشهاي تامين منابع مالي با اخذ مجوز از مراجع قانوني . 
7 ـ اجراي سياستهاي شركت مادر تخصصي بازرگاني دولتي ايران در زمينه نظارت بر توليد و توزيع كمي و كيفي آرد در سطح منطقه . 
8 ـ مبادرت به هرگونه عمليات و معاملات كه با هدف شركت مرتبط باشد .

تبصره ـ شركت مجاز به ايجاد شركت يا سرمايه گذاري در ساير شركتها نمي باشد .

فصل سوم ـ اركان شركت

ماده 8 ـ اركان شركت عبارت است از : 
الف ـ مجمع عمومي . 
ب ـ هيئت مديره و مديرعامل . 
ج ـ بازرس حسابرس .

ماده 9 ـ نمايندگي سهام در مجامع عمومي شركت با اعضاي هيئت مديره شركت مادر تخصصي بازرگاني دولتي ايران و رياست مجمع به عهده رييس هيئت مديره شركت مادر تخصصي يادشده مي باشد .

ماده 10 ـ مجامع عمومي شركت عبارتند از : 
الف ـ مجمع عمومي عادي . 
ب ـ مجمع عمومي فوق العاده .

ماده 11 ـ مجمع عمومي عادي حداقل سالي دوبار تشكيل خواهد شد . يك بار براي استماع و رسيدگي به گزارش هيئت مديره و بازرس قانوني و حسابرس شركت و اتخاذ تصميم نسبت به صورتهاي مالي و ساير موضوعاتي كه در دستور جلسه مجمع عمومي ذكر شده است . 
بار دوم جهت رسيدگي و اتخاذ تصميم نسبت به بودجه سال آتي و برنامه ها و خط مشي آتي شركت و ساير موضوعاتي كه در دستور جلسه مجمع عمومي قيد شده است .

تبصره ـ مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده بنا به درخواست رييس مجمع عمومي ، رييس هيئت مديره شركت و يا بازرس و حسابرس با ذكر علت به دعوت رييس مجمع عمومي در هر زمان مي تواند تشكيل شود .

ماده 12ـ مجمع عمومي عادي و مجمع عمومي فوق العاده با حضور اكثريت اعضاي مجمع عمومي رسميت خواهد داشت و تصميمات در مجمع عمومي عادي همواره با اكثريت آراي كل اعضاء و در مجمع عمومي فوق العاده با حداقل دو سوم آراي كل اعضا معتبر خواهد بود . 
دعوت مجمع عمومي اعم از عادي يا فوق العاده با ذكر تاريخ و محل تشكيل و دستور جلسه حداقل ده روز قبل از تاريخ تشكيل مجمع عمومي به عمل خواهد آمد . 
سوابق مربوط به موضوعاتي كه در دستور مجمع عمومي قرار دارد بايد همراه دعوتنامه براي اعضاي مجمع عمومي ارسال شود .

ماده 13ـ وظايف و اختيارات مجمع عمومي عادي به شرح زير مي باشد : 
1ـ اتخاذ تصميم نسبت به سياست كلي و برنامه هاي عمليات آتي شركت . 
2ـ رسيدگي و اظهار نظر و اتخاذ تصميم نسبت به گزارش عمليات سالانه و صورتهاي مالي و بودجه شركت . 
3ـ اتخاذ تصميم نسبت به اندوخته ها و نحوه تقسيم سود حاصل شركت با رعايت قوانين و مقررات مربوط . 
4ـ انتخاب يا عزل اعضاي هيئت مديره و بازرس و حسابرس شركت . 
5 ـ تعيين حقوق و مزاياي اعضاي هيئت مديره با رعايت مصوبات شوراي حقوق و دستمزد و تعيين پاداش آنها با رعايت ماده ( 241 ) لايحه قانوني اصلاح قسمتي از قانون تجارت . 
6 ـ تعيين حق الزحمه بازرس و حسابرس شركت . 
7 ـ اتخاذ تصميم نسبت به آيين نامه هاي مالي ، معاملاتي و استخدامي شركت و ارايه به مراجع ذي ربط جهت تصويب . 
8 ـ بررسي و تصويب ساختار كلان شركت و تعيين سقف پستهاي مورد نياز و برنامه هاي جذب نيروي انساني و تشكيلات شركت پس از تأييد سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور . 
9ـ بررسي و اتخاذ تصميم نسبت به گزارش هيئت مديره در مورد مطالبات لاوصول و كسري و اضافات انبار و ارايه به مراجع ذي ربط جهت تصويب . 
10ـ اتخاذ تصميم نسبت به پيشنهاد هيئت مديره در مورد صلح و سازش در دعاوي و ارجاع امر به داوري و تعيين داور و همچنين استرداد دعوا با رعايت اصل ( 139 ) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران . 
11ـ اتخاذ تصميم نسبت به ساير موضوعاتي كه طبق قوانين و مقررات و مفاد اين اساسنامه مستلزم تصويب مجمع عمومي عادي شركت است .

ماده 14ـ وظايف مجمع عمومي فوق العاده به شرح زير مي باشد : 
1ـ اتخاذ تصميم نسبت به افزايش يا كاهش سرمايه شركت و پيشنهاد به هيئت وزيران براي تصويب . 
2ـ بررسي و اتخاذ تصميم نسبت به افزايش يا كاهش سرمايه شركت و پيشنهاد به هيئت وزيران براي تصويب . 
3ـ بررسي و اتخاذ تصميم نسبت به انحلال شركت و پيشنهاد به هيئت وزيران براي تصويب .

ماده 15ـ هيئت مديره شركت مركب از سه يا پنج عضو اصلي خواهد بود كه با تصويب مجمع عمومي عادي از ميان افراد صاحب نظر در تخصصهاي مرتبط با فعاليتهاي شركت انتخاب مي شوند . 
اعضاي هيئت مديره براي مدت دو سال انتخاب مي شوند و پس از انقضاي مدت تا زماني كه تجديد انتخاب به عمل نيامده است در سمت خود باقي خواهند ماند و انتخاب مجدد آنها براي دوره هاي بعد بلامانع است .

تبصره ـ هيئت مديره در اولين جلسه از بين خود يك نفر را به عنوان رييس هيئت مديره انتخاب مي نمايد .

ماده 16ـ جلسات هيئت مديره با حضور اكثريت اعضا رسميت مي يابد و تصميمات با اكثريت آراي موافق كل اعضا اتخاذ خواهد گرديد .

ماده 17ـ جلسات هيئت مديره حداقل هر ماه يك بار و به طور منظم در محل شركت تشكيل و دستور جلسه يك هفته قبل از تشكيل جلسه توسط رييس هيئت مديره براي اعضا ارسال خواهد شد .

ماده 18ـ هيئت مديره داراي دفتري خواهد بود كه صورتجلسات هيئت مديره در آن با درج نظر مخالفان ثبت و به امضاي اعضاي حاضر خواهد رسيد . مسئوليت ابلاغ و پيگيري مصوبات هيئت مديره با رييس هيئت مديره مي باشد .

ماده 19ـ هيئت مديره براي انجام هرگونه عمليات و معاملات كه مرتبط با موضوع فعاليت شركت بوده و اتخاذ تصميم درباره آنها صريحاً در صلاحيت مجمع عمومي قرار نگرفته باشد با رعايت قوانين و مقررات داراي اختيارات كامل است . هيئت مديره همچنين داراي اختيارات زير مي باشد : 
1ـ پيشنهاد خط مشي و برنامه هاي كلان شركت به مجمع عمومي . 
2ـ تأييد برنامه عملياتي شركت اعم از بهره برداري و توسعه تأسيسات . 
3ـ رسيدگي و تأييد بودجه سالانه ، تهيه گزارش عملكرد سالانه و صورتهاي مالي شركت و ارايه آن به مجمع عمومي . 
4ـ تأييد آيين نامه هاي مالي ، معاملاتي ، اموال و استخدامي شركت و ارايه آن به مجمع عمومي . 
5 ـ تصويب ضوابط مربوط به مبادله اطلاعات علمي ، فني ، صنعتي و بازرگاني در زمينه هاي مرتبط با فعاليت شركت با رعايت قوانين و مقررات و مفاد اين اساسنامه . 
6 ـ تصويب اخذ وام و اعتبار به پيشنهاد مديرعامل و در قالب مصوبات مجمع عمومي با رعايت قوانين و مقررات . 
7 ـ انجام حسابرسي داخلي نسبت به عمليات ، معاملات ، درآمدها ، مخارج و كليه امور شركت . 
8 ـ بررسي و پيشنهاد اصلاح يا تغيير مواد اساسنامه به مجمع عمومي . 
9ـ بررسي و پيشنهاد ساختار و تشكيلات كلان شركت و برنامه جذب و تعديل نيروهاي انساني مربوط به مجمع عمومي . 
10ـ تصويـب تشـكيلات تفصيلي درچارچوب تشكيلات كلان شركت و اعلام آن به مجمع عمومي . 
11ـ بررسي و پيشنهاد صلح و سازش در دعاوي و ارجاع به داوري و تعيين داور و استرداد دعوا به مجمع عمومي با رعايت اصل ( 139 ) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران . 
12ـ انتخاب مديرعامل و پيشنهاد وي به رييس مجمع عمومي شركت براي صدور حكم . 
13ـ بررسي و تصويب دستورالعملهاي داخلي لازم براي اداره شركت . 
14ـ تشخيص مطالبات مشكوك الوصول و پيشنهاد براي وضع ذخيره به مجمع عمومي . 
15 ـ تعيين كسري و اضافات انبار و ارايه آن به مجمع عمومي جهت اتخاذ تصميم . 
16ـ هيئت مديره به مسئوليت خود مي تواند قسمتي از اختيارات خود را به مديرعامل تفويض نمايد .

ماده 20ـ مديرعامل بالاترين مقام اجرايي شركت بوده كه براي مدت دو سال از بين اعضاي هيئت مديره يا خارج از آن توسط هيئت مديره انتخاب و با حكم رييس مجمع عمومي شركت منصوب مي شود . مديرعامل در حدود قوانين و مقررات اين اساسنامه مسئول اداره امور شركت مي باشد . مديرعامل مي تواند با مسئوليت خود بخشي از وظايف و اختيارات خود را به هر يك از كاركنان شركت تفويض نمايد .

ماده 21ـ وظايف مديرعامل به شرح زير است : 
1ـ اجراي مصوبات و تصميمات هيئت مديره و مجمع عمومي . 
2ـ تهـيه ، تـنظيم و پيشنهاد خط مشي ، برنـامه عملياتي و بودجه سالانه شركت به هيئت مديره . 
3ـ تهيه و تنظيم صورتهاي مالي سالانه شركت و ارايه آن به هيئت مديره . 
4ـ تعـيين روشـهاي اجـرايي در چارچوب قوانين و مقررات و آيين نامه ها و ابلاغ به واحدهاي ذي ربط . 
5 ـ اداره امور فني ، اداري و استخدامي شركت . 
6 ـ پيشنهاد آيين نامه هاي مالي ، معاملاتي و استخدامي شركت به هيئت مديره . 
7 ـ پيشنهاد تشكيلات تفصيلي شركت به هيئت مديره در چارچوب مصوبات مجمع عمومي . 
8 ـ نظارت بر حُسن اجراي آيين نامه هاي شركت و انجام اقدامات لازم براي حُسن اداره امور شركت در حد قوانين و مقررات مربوط . 
9ـ اتخاذ تصميم و اقدام نسبت به كليه امور و عمليات شركت به استثناي آنچه از وظايف مجمع عمومي و هيئت مديره است . 
10ـ عزل و نصب كليه كاركنان شركت ، تعيين حقوق و دستمزد ، پاداش ، ترفيع و تنبيه آنها بر اساس قوانين و مقررات و آيين نامه هاي مصوب .

ماده 22ـ مديرعامل نماينده قانوني شركت در كليه مراجع اداري و قضايي بوده و براي دفاع از حقوق شركت و تعقيب دعاوي و طرح آن اعم از كيفري و حقوقي حق توكيل به غير را دارد . 
مديرعامل مي تواند با رعايت اصل ( 139 ) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و پس از اخذ نظر هيئت مديره نسبت به ارجاع موارد به داوري اقدام نمايد .

ماده 23ـ كليه چكها و اسناد و اوراق مالي و تعهدات و قراردادها بايد به امضاي مديرعامل ( يا نماينده وي ) و يكي از اعضاي هيئت مديره برسد . مكاتبات اداري به امضاي مديرعامل يا نماينده وي خواهد رسيد . كليه چكها علاوه بر امضاي افراد يادشده به امضاي ذي حساب نيز خواهد رسيد .

ماده 24ـ در صورت انقضاي مدت مديريت مديرعامل ، اقدامات او تا تعيين مديرعامل جديد نافذ و معتبر بوده و قدرت اجرايي خواهد داشت .

ماده 25ـ شركت داراي بازرس و حسابرس خواهد بود كه با تصويب مجمع عمومي از بين موسسات حسابرسي عضو جامعه حسابداران رسمي ايران يا سازمان حسابرسي براي مدت يك سال انتخاب خواهد شد .

تبصره ـ اقدامات بازرس و حسابرس در اجراي وظايف خود نبايد مانع جريان كارهاي عادي شركت گردد .

فصل چهارم ـ صورت هاي مالي

ماده 26ـ سال مالي شركت از اول فروردين ماه تا پايان اسفند ماه همان سال مي باشد .

ماده 27ـ صورتهاي مالي شركت بايد با رعايت استانداردهاي حسابداري تهيه و در موعد مقرر در اختيار بازرس و حسابرس قرار داده شود .

اين اساسنامه به موجب نامه شماره 12667/ 30/ 84 مورخ 18/ 4/ 1384 شوراي نگهبان به تأييد شوراي يادشده رسيده است .

معاون اول رئيس ‎جمهور ـ محمد رضا عارف
       
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( بهمن ماه 1400 نسخه 1-2-1 )
-