فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
    قانون اصلاح جزء (۱) بند «پ» ماده (۶۰) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران


شماره۴۴۲/۱۸۱۹۸                                    ۱۳۹۸/۳/۸

حجت الاسلام والمسلمين جناب آقاي دكتر حسن روحاني

رياست محترم جمهوري اسلامي ايران

در اجراي اصل يكصد و بيست و سوم (۱۲۳)  قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران قانون اصلاح جزء (۱) بند «پ» ماده (۶۰) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران كه با عنوان طرح اصلاح ماده (۶۰) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران به مجلس شوراي اسلامي تقديم شده بود با تصويب در جلسه علني روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۸/۲/۲۳ و تأييد شوراي محترم نگهبان، به پيوست ابلاغ مي گردد.

رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني

شماره۲۸۲۴۰                                       ۱۳۹۸/۳/۱۱

وزارت كشور ـ وزارت راه و شهرسازي ـ سازمان برنامه و بودجه كشور

در اجراي اصل يكصد و بيست و سوم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به پيوست «قانون اصلاح جزء (۱) بند «پ» ماده (۶۰) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران» كه در جلسه علني روز دوشنبه مورخ بيست و سوم ارديبهشت ماه يكهزار و سيصد و نود و هشت مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ ۱۳۹۸/۳/۲ به تأييد شوراي نگهبان رسيده و طي نامه شماره ۴۴۲/۱۸۱۹۸ مورخ ۱۳۹۸/۳/۸ مجلس شوراي اسلامي واصل گرديده، جهت اجرا ابلاغ مي گردد.

رئيس جمهور ـ حسن روحاني
قانون اصلاح جزء (۱) بند «پ» ماده (۶۰) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران

ماده واحده ـ جزء (۱) بند «پ» ماده (۶۰) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران (۱۴۰۰ـ۱۳۹۶) مصوب ۱۳۹۵/۱۲/۱۴ به شرح زير اصلاح مي شود:

۱ـ به شبكه ايستگاههاي شتاب نگاري كشور در طي برنامه ششم توسعه، ضمن نوسازي دستگاههاي موجود، حداقل هزار ايستگاه جديد اضافه مي شود. شبكه لرزه نگاري و پيش نشانگرهاي زلزله نيز به حداقل چهارصد دستگاه افزايش مي يابد. اولويت در توسعه اين شبكه ها با مناطق زلزله خيز با خطر نسبي بالا و همچنين پهنه هاي جمعيتي با تراكم بالا است. مديريت يكپارچه و متمركز شبكه شتاب نگاري توسط وزارت راه و شهرسازي (مركز تحقيقات راه، مسكن و شهرسازي) انجام مي گيرد. در ضمن ظرفيت شبكه شتاب نگاري بايد در قطع و وصل شريان هاي حياتي (گاز و برق) در هنگام بروز زلزله به كار گرفته شود.

وزارت راه و شهرسازي مكلف است تا پايان برنامه ششم، در مراكز استان ها و شهرهاي بالاي دويست هزار نفر جمعيت پهنه و حريم گسل هاي شهري را مطالعه و شناسايي نمايد . همچنين در اين شهرها و در نقشه هاي طرح تفصيلي بر اساس مطالعات پهنه بندي لرزه اي و پهنه و حريم گسلها محل احداث ساختمان هاي با ارتفاع و طبقات مختلف لحاظ مي شود.

اعتبار مورد نياز اين بند از محل اعتبارات بند «م» ماده (۲۸) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (۲) مصوب ۱۳۹۳/۱۲/۴ و مطابق ترتيبات بند مذكور تأمين مي شود.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علني روز دو شنبه مورخ بيست و سوم ارديبهشت ماه يكهزار و سيصد و نود و هشت مجلس شوراي اسلامي تصويب شد و در تاريخ ۱۳۹۸/۳/۲ به تأييد شوراي نگهبان رسيد.

رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني
    
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( اسفند ماه 1398 نسخه 1-2-1 )
-