فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        رئيس محترم مجلس شوراي اسلامي
عطف به نامه شمارة 73477 /457 مورخ 02/ 12/ 1390 و پيرو نامه شمارة 45995/ 30/ 90 مورخ 10 /12/ 1390؛
لايحه مبارزه با تأمين مالي تروريسم
مصوب جلسه مورخ نوزدهم بهمن ‌ماه يكهزار و سيصد و نود مجلس شوراي اسلامي در جلسات شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه نظر شورا به شرح زير اعلام مي‌گردد:
_ علاوه بر اشكالات و ابهامات متعددي كه در اين مصوبه وجود دارد، نظر به اينكه اين لايحه ماهيتاً قضايي است و با توجه به بند 2 اصل 158 قانون اساسي و نظريه شماره 1065 /21 /79 مورخ 30 /7/ 1379 اين شورا، بايد توسط رئيس قوة قضائيه تهيه و پس از طي مراحل قانوني تقديم مجلس مي‌گرديد كه ظاهراً اين امر رعايت نشده است؛ لذا مصوبه مغاير بند مذكور مي‌باشد.

محمدرضا عليزاده
قائم‌مقام دبير شوراي نگهبان
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( مرداد ماه 1398 نسخه 1-2-1 )
-