فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        شماره ابلاغ : 49140/ت25634هـ	شماره انتشار : 16597 	
تاريخ ابلاغ: 10/ 11/ 1380	تاريخ روزنامه رسمي : 27/ 11/ 1380	

تصويب نامه راجع به افزايش سرمايه شركت سهامي خاص توسعه نيشكر و صنايع جانبي آن
مصوب 28/ 09/ 1380


هيأت وزيران در جلسه مورخ 28/ 9/ 1380 بنا به پيشنهاد شماره 20572/28/7173/ن م مورخ 30/ 8/ 1380 وزارت جهاد كشاورزي و به استناد تبصره ( 3 ) ماده واحده قانون تأسيس شركت سهامي خاص توسعه نيشكر و صنايع جانبي آن - مصوب 1369 - تصويب نمود : 
سرمايه شركت سهامي خاص توسعه نيشكر و صنايع جانبي آن به مبلغ 509 . 028 . 004 . 789 ريال افزايش مي يابد .

اين اصلاحيه به موجب نامه شماره 3088/ 21/ 80 مورخ 27/ 10/ 1380 شوراي نگهبان به تأييد شوراي ياد شده رسيده است .

معاون اول رييس جمهور - محمدرضا عارف
       
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( تير ماه 1401 نسخه 1-2-1 )
-