فايل ضميمه :
        رسيدگي به نامه ديوان‌عدالت اداري مبني بر دادخواست جناب‌آقاي محمدمراد چاوشي مبتني بر ادعاء خلاف‌شرع بودن بندهاي 2 و 5 دستورالعمل شماره 2 /710 مورخ 15 /1 /77 وزارت آموزش و پرورش.
بررسي: بندهاي مذكور خلاف شرع دانسته نشد.
توضيح اينكه بندهاي مذكور اشاره به اين مطلب دارد كه كاركنان آموزش و پرورش در زمان تعطيلات تابستاني از روي اختيار مي‌توانند به فعاليت‌هاي تحصيلي و برگزاري كلاس‌هاي جبراني بپردازند و حق‌الزحمه‌اي نيز دريافت نمايند و در قبال اين عمل داراي حق مرخصي ذخيره و حق ريالي غير از حق‌الزحمه مورد اشاره نمي‌باشند.
و مطلب مذكور موجب ظلم نبوده و مستلزم تضييع حقوق اين كاركنان نمي‌باشد و خلاف‌شرع نمي‌باشد و در واقع شاكي علاوه بر دريافت حقوق عادي خود در زمان تعطيلات تابستاني و دريافت حق‌الزحمه خود - جهت برگزاري كلاس‌هاي جبراني تابستاني و ...- خواستار دريافت حق ديگري مي‌باشد كه وجهي نداشته و هيچ دليلي بر اينكه داراي چنين حقي باشند نداريم.
و مورد بحث مانند جائي است كه اين شخص در زمان تعطيلات تابستاني شغل آزادي را انتخاب مي‌نمود - مانند مسافركشي و درآمدي را نيز كسب مي‌نمود آيا در اين فرض حقي بر عهده آموزش و پرورش داشت كه مثلاً تعطيلات تابستاني من از بين رفته است و بايد آن‌را جبران كنيد؟!
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( تير ماه 1399 نسخه 1-2-1 )
-