فايل ضميمه :
        رسيدگي به نامه ديوان عدالت اداري مبني بر دادخواست شهردار همدان مبتني بر ادعاء خلاف شرع بودن قسمت دوم بند «ب» دستورالعمل ماده 14 قانون زمين‌شهري.
بررسي: با توجه به اينكه در بند مورد شكايت به مصوبه مورخ 3/ 10 /69 شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران اشاره شده است و مصوبه مذكور در اختيار مجمع مشورتي نبود رسيدگي به پرونده ناتمام ماند و پس از ملاحظه مصوبه شوراي مذكور، اظهار نظر خواهد شد.
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( تير ماه 1399 نسخه 1-2-1 )
-