فايل ضميمه :
        رسيدگي به طرح بيمه بيكاري و حمايت از بيكاران متقاضي كار اعاده شده از سوي شوراي محترم نگهبان.
بررسي: نظر اكثر اعضاء اين بود كه با اصلاح بعمل آمده ايراد شوراي محترم نگهبان برطرف گرديده است زيرا براساس اصلاح انجام‌شده منبع تأمين هزينه مذكور، بيمه مي‌باشد و بيمه نيز با توجه به اينكه اموال و پول‌هاي مردم را در اختيار دارد و باعث درآمدزائي براي بيمه مي‌باشد قدرت تأمين اين هزينه را دارا است در مقابل نظر بعضي از اعضاء اين بود كه اصلاح بعمل آمده - علاوه بر اشكال عبارتي- ابهام داشته و از آن رفع اشكال شوراي محترم نگهبان احراز نمي‌شود.
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( تير ماه 1399 نسخه 1-2-1 )
-