فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        تاريخ 13/ 3/ 1374
شماره 23179
شوراي محترم نگهبان
در اجراي اصل هشتاد و  پنجم قانون اساسي به پيوست تصوير اساسنامه شركت صيد صنعتي منطقه آزاد چابهار (سهامي خاص) كه در جلسه مورخ 4/2/1374 شوراي عالي مناطق آزاد تجاري-صنعتي به تصويب اكثريت وزراي عضو شوراي يادشده رسيده است، جهت اقدام معمول ارسال مي شود.
حسن حبيبي
معاون اول رئيس جمهور


رياست جمهوري-دبيرخانه شوراي عالي مناطق آزاد تجاري-صنعتي
اكثريت وزراي عضو شوراي عالي مناطق آزاد تجاري-صنعتي در جلسه مورخ 4/ 2/ 1374 با توجه به اختيار تفويضي هيات وزيران (موضوع تصويبنامه شماره 16632/ت30ه مورخ 13/ 2/ 1373) و به استناد بند (ب) ماده (4) قانون "چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري- صنعتي جمهوري اسلامي ايران" مصوب 1372 - اساسنامه شركت صيد صنعتي منطقه آزاد چابهار (سهامي خاص) را به شرح زير تصويب نمودند:
اساسنامه شركت صيد صنعتي منطقه آزاد چابهار (سهامي خاص)
ماده1- نام شركت "شركت صيد صنعتي منطقه آزاد چابهار" و نوع آن "سهامي خاص" است كه از اين پس به اختصار شركت ناميده مي شود.
ماده2- موضوع شركت انجام كليه امور صيد و خدمات صيادي، پرورش و تكثير و عمل آوري انواع آبزيان و صنايع، خدمات، امور مجاز توليدي، عمراني و تجاري مرتبط با آن مي باشد.
تبصره- انجام هر نوع فعاليت- از جمله مشاركت در شركتها (حداكثر به ميزان 49%)- كه براي توسعه و پيشرفت امور موضوع شركت ضرري يا مفيد باشد نيز در محدوده موضوع شركت قرار دارد.
       
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( تير ماه 1401 نسخه 1-2-1 )
-