فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        

شماره: 98/102/10184

تاريخ: 1398/3/11

باسمه تعالي


رئيس محترم مجلس شوراي اسلامي


عطف به نامه شمارة 13656/‏519 مورخ 25/‏02/‏1398 و پيرو نامه شمارة 10117/‏102/‏98 مورخ 04/‏03/‏1398؛


لايحه اصلاح قانون تعيين تكليف تابعيت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ايراني با مردان خارجي


مصوب جلسه مورخ بيست و سوم ارديبهشت ماه يكهزار و سيصد و نود و هشت مجلس شوراي اسلامي در جلسه مورخ 02/‏03/‏1398 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه بهشرح زير اعلام نظر ميگردد:


1- اطلاق اعطاي تابعيت، نسبت به مواردي كه خوف بروز مشكلات و مسائل امنيتي وجود داشته باشد خلاف موازين شرع و مغاير بند 5 اصل 3 قانون اساسي شناخته شد.


2- اطلاق اعطاي پروانه اقامت به پدر، نسبت به مواردي كه خوف بروز مشكلات و مسائل امنيتي وجود داشته باشد خلاف موازين شرع و مغاير بند 5 اصل 3 قانون اساسي شناخته شد.


عباسعلي كدخدائي

-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( شهريور ماه 1399 نسخه 1-2-1 )
-