فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        

شماره: 98/102/11636

تاريخ: 1398/5/26


رئيس محترم مجلس شوراي اسلامي

عطف به نامه شمارة 39384/‏375 مورخ 12/‏05/‏1398 و پيرو نامه شمارة 11558/‏102/‏98 مورخ 20/‏05/‏1398؛


لايحه تصويب سندهاي الحاقي (پروتكل‌هاي) مربوط به اصلاح بند «الف»

ماده (50) و ماده (56) كنوانسيون هواپيمايي كشوري بين‌المللي


مصوب جلسه مورخ هشتم مرداد ماه يكهزار و سيصد و نود و هشت مجلس شوراي اسلامي در جلسه مورخ 23/‏05/‏1398 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.


عباسعلي كدخدائي

-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( تير ماه 1399 نسخه 1-2-1 )
-