فايل ضميمه :
        طرح اصلاح تبصره «5» بند «الف» ماده «3» قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل «44» قانون اساسي و الحاق دو تبصره به آن اعاده شده از سوي شوراي محترم نگهبان.

بررسي : با اصلاحات انجام شده، اشكالات شوراي محترم نگهبان رفع شده است.
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( اسفند ماه 1398 نسخه 1-2-1 )
-