فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
    شماره: 65246
تاريخ: 22/ 6 / 1369

شوراي محترم نگهبان

عطف به نامه شماره 0565 مورخ 11/ 6/ 1369 راجع به تفسير اصل 85 قانون اساسي به پيوست 8 فقره اساسنامه شركت­ها و سازمان­هاي مشروحه زير كه پس از اصلاحيه قانون اساسي به تصويب دولت رسيده است در اجراي اصل «85» قانون اساسي ايفاد مي­گردد. 
								     حسن حبيبي
                                                 معاون اول رئيس جمهور
 
ماده 19ـ سود ويژه شركت پس از وضع اندوحته­ها و ماليات و ساير كسور قانوني، به خزانه منتقل خواهد شد.
فصل چهارم: مقررات مختلف
ماده 2 ـ حداكثر هر خطري كه شركت مي­تواند بيمه كند 20 درصد مجموع سرمايه، اندوخته و ذخائر فني به استثناء ذخيره خسارت معوق شركت بوده و تجاوز از آن مجاز نيست مگر آنكه شركت براي مازاد بر آن تحصيل تبعه اتكائي نمايد.
تبصره:
مجمع عمومي مي­تواند براساس پيشنهاد هيأت مديره و تأييد شورايعالي بيمه بيست درصد (20%) مذكور در اين ماده را به حداكثر پنجاه درصد (50%) افزايش دهد.
ماده 21ـ مديرعامل و ساير اعضاي هيئت مديره و بازرس قانوني مي­توانند قراردادهاي متعارف بيمه با شركت منعقد كنند.
ماده 22ـ مديرعامل و ساير اعضاي هيئت مديره نمي­توانند در مدت تصدي خود به نحوي از انحاء در ساير شركت­ها و مؤسسات بازرگاني داراي سمتي باشند. تدريس در دانشگاه­ها و مؤسسات آموزش عالي، همچنين فول سمت­هاي غيرموظف در مؤسسات خيريه و اجتماعي و آموزشي با شركت­ها و مؤسساتي كه شركت در آن سرمايه­گذاري كرده يا سهيم باشد به منظور انجام وظايف محوله مجاز است.
    
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( ارديبهشت ماه 1401 نسخه 1-2-1 )
-