فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        عطف به نامه شماره 1656/ق مورخ 3/ 10/ 60 :
تفسير قانوني مجلس شوراي اسلامي در خصوص بند «ب» ماده 3 قانون بنياد امور جنگ زدگان در جلسه شوراي نگهبان مطرح و مورد بررسي قرار گرفت و با موازين شرع و قانون اساسي مغاير شناخته نشد.

دبير شوراي نگهبان
لطف الله صافي
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( تير ماه 1401 نسخه 1-2-1 )
-