فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        شماره ابلاغ : 70219	شماره انتشار : 19495	
تاريخ ابلاغ: 12 /11/ 1390	تاريخ روزنامه رسمي : 17/ 11/ 1390	

قانون تفسير مفاد جزء ( ب ) بند ( 46 ) قانون بودجه سال 1390 كل كشور
مصوب 21/ 10/ 1390

موضوع استفساريه ـ آيا مفاد جزء ( ب ) بند ( 46 ) قانون بودجه سال1390 كل كشور در مورد افزايش قيمت حاملهاي انرژي و ساير كالاها و خدمات موضوع قانون هدفمند كردن يارانه ها در سال 1390 بدين معناست كه در سال جاري دولت نمي تواند در ماههاي باقيمانده سال 1390 بيش از بيست درصد ( 20% ) قيمت هر يك از موارد مذكور را افزايش دهد ؟

بلي ، مجوز مذكور در اين بند متناسب با ماههاي باقيمانده سال مي باشد و دولت نمي تواند تمام يا سهم افزايش ماههاي گذشته را در ماههاي باقيمانده سال تجميع نمايد و قيمت فروش واحد هر كدام از موارد يادشده ، مي تواند حداكثر بيست درصد ( 20% ) نسبت به قيمت سال 1389 همان مورد افزايش يابد .

تفسير فوق در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ بيست و يكم دي ماه يكهزار و سيصد و نود مجلس شوراي اسلامي تصويب شد و در تاريخ21 /10/ 1390 به تأييد شوراي نگهبان رسيد .

رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني
       
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( خرداد ماه 1399 نسخه 1-2-1 )
-