فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        

لايحه تصويب اصلاحات موافقتنامه (كنوانسيون) بين‌المللي استانداردهاي آموزش، صدور گواهينامه و نگهباني براي دريانوردان (اس‌تي‌اس‌دبليو 1978 (1357))

درباره‌ي مصوبه

«لايحه تصويب اصلاحات موافقتنامه (كنوانسيون) بين‌المللي استانداردهاي آموزش، صدور گواهينامه و نگهباني براي دريانوردان (اس‌تي‌اس‌دبليو 1978 (1357))» بنا به پيشنهاد وزارت راه و شهرسازي در جلسه‌ي مورخ 11/‏2/‏1398 هيئت وزيران به تصويب رسيد و براي طي تشريفات قانوني به مجلس شوراي اسلامي ارسال شد. در مقدمه‌ي توجيهي اين لايحه آمده است: «با توجه به اهميت تأمين ايمني دريانوردي، حفاظت از محيط‌زيست دريايي و ضرورت احراز صلاحيت دريانوردان به لحاظ لزوم اعمال استانداردهاي بين‌المللي در سفرهاي دريايي و با توجه به ضرورت همكاري بين‌المللي در صنعت دريانوردي، لايحه زير تقديم مي‌شود.»

مجلس شوراي اسلامي در تاريخ 15/‏5/‏1399 اين لايحه را جهت بررسي به صورت عادي به كميسيون عمران به عنوان كميسيون اصلي ارسال كرد كه كميسيون مذكور اين لايحه را با اصلاحاتي در جلسه‌ي مورخ 26/‏8/‏1399 به تصويب رساند و گزارش آن را به مجلس ارائه كرد. گزارش كميسيون در تاريخ 4/‏3/‏1400 در صحن علني مجلس مطرح و با اصلاحاتي به تصويب نمايندگان رسيد و براي طي روند قانوني مذكور در اصل (94) قانون اساسي، به موجب نامه‌ي شماره 21628/‏134 مورخ 18/‏3/‏1400 به شوراي نگهبان ارسال شد. شوراي نگهبان با تشكيل جلسه در تاريخ 9/‏4/‏1400، اين مصوبه را بررسي كرد و مفاد برخي از مواد آن را مبهم و مغاير با قانون اساسي دانست و نظر خود در اين خصوص را طي‌ نامه‌ي شماره 26715/‏102 مورخ 14/‏4/‏1400 به مجلس شوراي اسلامي اعلام كرد.

 

 

تاريخ مصوبه مجلس شوراي اسلامي: 4/‏3/‏1400 (مرحله‌ نخست)

 

تاريخ نظر شوراي نگهبان: 14/‏4/‏1400

«نظرات استدلالي شوراي نگهبان در خصوص لايحه تصويب اصلاحات موافقتنامه (كنوانسيون) بين‌المللي استانداردهاي آموزش، صدور گواهينامه و نگهباني براي دريانوردان (اس‌تي‌اس‌دبليو 1978 (1357))»

ماده واحده-

اصلاحيه‌هاي موافقتنامه (كنوانسيون) بين‌المللي استانداردهاي آموزش، صدور گواهينامه و نگهباني براي دريانوردان (اس‌تي اس‌دبليو ۱۹۷۸ (۱۳۵۷)) به شرح زير تصويب و اجازه مبادله اسناد آن داده مي‌شود:

1- ...

3- قطعنامه (ام‌اس‌سي 397 (95)) مصوب 11 ژوئن 2015 (21/‏3/‏1394) اصلاحات بخش «الف» آيين‌نامه آموزش، صدور گواهينامه و نگهباني براي دريانوردان (اس‌تي‌اس‌دبليو ۱۹۷۸ (۱۳۵۷)) (پيوست 7)

4- ...

نظر شوراي نگهبان

تذكر: با توجه به اينكه عنوان معاهده به لاتين «STCW» مي‌باشد، لازم است در عنوان، ماده واحده و بند (3) مصوبه حروف آن به درستي (اس.تي.سي.دبليو) ذكر شود.

* * *

* كليات مصوبه

ديدگاه ابهام

در متن اين مصوبه، اسناد بين‌المللي متعددي همچون «آيين‌نامه اجرايي اسناد سازمان بين‌المللي دريانوردي» و «آيين‌نامه بين‌المللي ايمني براي كشتي‌هاي استفاده كننده از گازها يا ساير وخت‌هاي داراي نقطه اشتعال پايين» به ترتيب در پيوست (۹) و (6)، مورد ارجاع قرار گرفته است. اين در حالي است كه متن اين اسناد بين‌المللي همراه با متن مصوبه‌ي مجلس شوراي اسلامي ارسال نشده است. بنابراين در وضع كنوني امكان اظهار نظر شوراي نگهبان در خصوص مغايرت يا عدم مغايرت اين مصوبه با شرع و قانون اساسي ميسور نيست و كليات مصوبه‌ي حاضر از اين حيث واجد ابهام است.

نظر شوراي نگهبان

1- با توجه به اينكه برخي از اسناد مورد ارجاع از جمله «آيين‌نامه اجرايي اسناد سازمان بين‌المللي دريانوردي (آيين‌نامه اي.اي.اي)» مذكور در پيوست (۹) و «آيين‌نامه بين‌المللي ايمني براي كشتي‌هاي استفاده كننده از گازها يا ساير سوخت‌هاي داراي نقطه اشتعال پايين (آيين‌نامه آي.جي.اف)» در پيوست (6)، به همراه مصوبه ارسال نشده است، امكان اظهار نظر در خصوص آنها ممكن نيست، لازم است موارد مذكور ارسال تا اظهار نظر گردد.

* * *

* جداول پيوست 7

ديدگاه مغايرت

قانون‌گذار در جداول الف-5/‏3-1 و الف-5/‏3-2 ذيل پيوست (7) اين مصوبه، از عبارات غيرفارسي «الكترواستاتيك»، «ضد استاتيك»، «هيدرات» و «ترموديناميك» استفاده كرده است. اين در حالي است كه مطابق اصل (15) قانون اساسي، متن متون رسمي از جمله متن قوانين، بايد با خط و زبان فارسي نگارش شود. بنابراين جداول فوق مغاير با اصل مزبور است.

نظر شوراي نگهبان

2- در پيوست (7)، استفاده از واژه‌هاي بيگانه «الكترواستاتيك» و «ضد استاتيك» در جدول الف-5/‏3-1 و واژه‌هاي «هيدرات» و «ترموديناميك» در جدول الف-5/‏3-2 مغاير اصل (15) قانون اساسي شناخته شد.

-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( آذر ماه 1401 نسخه 1-2-1 )
-