فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        شماره:7668
تاريخ:1365/12/7
بسم الله الرحمن الرحيم
حضرت حجة الاسلام والمسلمين جناب آقاي خامنه اي رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
عطف به نامه شماره 63/6118 مورخ 1365/11/14:
در ارتباط با اطلاق اصل 81 قانون اساسي پس از مذاكرات و بحث و بررسي شوراي نگهبان به نظر تفسيري نرسيد.
ولي نظريه اينكه قدر متيقن از اصل مذكور اين است كه دادن امتياز تشكيل شركتها و موسسات در امور تجارتي و صنعتي و كشاورزي و معادن و خدمات به‌خارجيان در بخش عمومي ممنوع است در خارج از اين محدوده مرجع قوانين عادي ميباشد.بنايراين تمديد كارت بازرگاني شركتهاي خارجي در غير بخش عمومي تابع قانون عادي است.%
دبير شوراي نگهبان
لطف الله صافي
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( مهر ماه 1399 نسخه 1-2-1 )
-